Hopp til innhald

MGUMH301 Mat og helse 2, emne 1 - Matkultur, forbruk og miljø

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Mat og helse 2 emne 1 er et emne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. 

Gjennom studiet skal studentene utvikle kompetanse innenfor fagområdets miljømessige og kulturelle dimensjoner. Ved utenlandsopphold i 6. semester kan Mat og helse 2 emne 1 og 2 erstattes med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner. Emnene må være godkjent før utreise.

I dette emnet legges det vekt på mat og måltiders betydning for sosialisering og identitetsutvikling, på barn og unge som matforbrukere og på entreprenørskap.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av kostholdet og politikken på matområdet
 • har kunnskap om matvaresystemet og barn og unge som matforbrukere
 • har kunnskap om mat og måltiders betydning for sosialisering og identitetsutvikling blant barn og unge
 • har kunnskap om mat og måltiders symbolske og kommunikative funksjoner i ulike kulturer
 • har kunnskap om entreprenørskap og innovasjon i faget mat og helse

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan organisere måltidssituasjoner som avspeiler ulike kulturelle kontekster med overføringsverdi til opplæring i skolen
 • kan vurdere miljø- og bærekraftfaktorer i produksjon og forbruk av mat og arbeide tverrfaglig med temaet
 • kan beskrive og nyansere smaksopplevelser og sensoriske uttrykk i praktisk matlaging
 • kan tilrettelegge for estetisk erfaring med mat og måltider
 • kan kombinere kunnskap om tradisjonell og ny mat i skapende arbeid med overføringsverdi til opplæring i skolen
 • kan legge til rette for relevant undervisning og tilpasset opplæring med fokus på progresjon i grunnleggende ferdigheter
 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier i innen temaene matkultur, forbruk og miljø

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan lage en progresjonsplan for fagdidaktisk arbeid i mat og helse
 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over faglige problemstillinger
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse

Krav til forkunnskaper

Mat og helse 1, 30 sp

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper. Det er 80 % frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det er lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Materialkostnader (kr 600) og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1: Presentasjon av et mat-/måltidshistorisk tema. Studenten skal individuelt eller i gruppe (maks. tre) holde et foredrag (15-20 min.) over ett mathistorisk tema (råvare, matrett) knyttet til en region eller nasjon. Videre skal en gjøre rede for hvordan temaet kan anvendes i mat- og helseundervisningen på trinn 5-10 i LK20 Fagfornyelsen. Presentasjonen skal i tillegg leveres skriftlig. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 • Arbeidskrav 2: Et arbeidskrav om profesjonsfaglig digital kompetanse i et samfunnsperspektiv

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Godkjente arbeidskrav er gyldige så lenge studenten har eksamensrett.

Vurderingsform

Individuell skriftlig 2 dagers hjemmeeksamen på 2000-2500 ord over oppgitt tema.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler