Hopp til innhald

PHDH903 Forskningsdesign og -metoder

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet gir fordypning i det epistemologiske grunnlaget for kvalitative og kvantitative metoder, og hvordan metodene har relevans for forskning innen helsevitenskap. Utfordringer knyttet til tverrvitenskapelig og tverrfaglig forskning vil bli vektlagt. Sentrale forskningsdesign med ulike metodiske tilnærminger og kombinasjoner av disse (triangulering) gjennomgås, herunder metoder for dataproduksjon. Vanlige kvalitative, statistiske og epidemiologiske analysemetoder relateres til sentrale forskningsdesign. I emnet drøftes også forhold som påvirker forskningens kvalitet. Innen kvalitativ metodisk tilnærming handler det om troverdighet, gyldighet og overførbarhet. Innen kvantitativ metode handler det om validitet, reliabilitet og generaliserbarhet.

Læringsutbytte

En ph.d.-student med fullført emne skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten ...

 • har omfattende kunnskap om tverrvitenskapelige forskningstilnærminger
 • har inngående forståelse for hvordan humanvitenskaplig og naturvitenskaplig metodisk tilnærming gir ulike bidrag til forståelse av de fenomen som undersøkes
 • kan anvende og vurdere hensiktsmessigheten av kvalitative og kvantitative forskningsdesign og forskningsmetoder
 • har omfattende kunnskap om hvordan komplekse sammenhenger kan analyseres

Ferdigheter:
Studenten ...

 • kan formulere forskningsspørsmål, problemstillinger og hypoteser for å planlegge og gjennomføre forskning
 • vet hvordan man skal vurdere og argumentere for forskningsdesign og analysemetode
 • kan reflektere kritisk over og drøfter forskningsresultat
 • kan håndtere komplekse og tverrvitenskapelige faglige spørsmål

Generell kompetanse:
Studenten ...

 • har kompetanse til å analysere konkrete utfordringer knyttet til helse, funksjon og deltakelse ved å bruke tverrvitenskapelige forskningstilnærminger
 • kan formidle og drøfte ulike forskningsmetoder konstruktivt og kritisk
 • kan utøve sin forskning med høy grad av faglig integritet og etisk høy standard
 • kan relatere sin forskning til helheten av forskning på fagområdet

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskap i vitenskapsteori og etikk er anbefalt.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er en kombinasjon av samlingsbaserte (5+3 dager) og nettbaserte arbeidsmåter. Arbeidsformer er forelesinger, gruppearbeid og veiledning. Deler av læringsressursene, inklusive undervisningsvideoer og øvelser vil være nettbaserte. Digital læringsplattform benyttes i emnet. Eksamensoppgaven påbegynnes samtidig med emnet, og kandidaten får individuell og gruppebasert veiledning fra medstudenter og undervisere.

Tentativ arbeidsbelastning

Total (5 stp): 140 timer

Obligatorisk læringsaktivitet

Hver student skriver et utkast til paper om forskningsdesign og metode med relevans for eget ph.d.-prosjekt. Utkastet gjøres tilgjengelig for en mindre gruppe medstudenter (3-5 studenter) som alle leser deler av hverandres essay. Hver kandidat får ett essay som han/hun skal gi tilbakemelding på. Dette utføres nettbasert. Essayet skal være ferdig til siste samling hvor hver student presenterer sitt essay (10 min). Opponent gir tilbakemelding (10 min). Deretter åpnes det opp for 10 minutters tilbakemelding fra andre medstudenter og forelesere. Ferdig essay leveres som eksamensoppgave 10 dager etter siste samling.

Vurderingsform

Oppgave
I form av et vitenskapelig paper om forskningsdesign og metodologiske aspekter som er relevante for eget ph.d.-prosjekt. Besvarelsen skal være på maksimum 3500 ord.

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått vurdering kan forbedret versjon av oppgaven leveres til ny sensur en gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke aktuelt

Mer om hjelpemidler