Hopp til innhald

RE6-2005 Utvikling og leiing av arrangement

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Arrangement er noko som er i vekst og kunnskap om dette samt utvikling og leiing av arrangement er sentralt i reiselivsnæringa i dag. Å kunne utnytte lokale ressursar i produktutvikling på reisemålet og tilby noko unikt vil vere eit viktig konkurransefortrinn i dagens marknad.. Emnet skal gje kunnskap om dei ulike arrangement som gjerne blir referert til som MICEE, dvs. møter, kurs, konferanse, kongressar, incentiv-reiser, utstilling og messer samt arrangement forøvrig.  

Ved å ta del i arbeid med arrangement  gjennom utplassering i ei veke i ei bedrift eller organisasjon skal studentane tileigne seg kunnskap og erfaring kring drifta av arrangement.

I tillegg skal studentane sjølv også skal utvikle og gjennomføre sitt eige seminar der fokus er produktutvikling og planlegging, marknadsføring og gjennomføring av arrangement. Det å jobbe med eige seminar skal gje innsikt i sentrale utfordringar og mulegheiter med arrangement.

Sentrale tema i emnet er:

 • Trendar i marknaden
 • Grunnleggjande forståing om kurs, konferanse, kongressar, incentiv-reiser, utstilling og messer og arrangement
 • Planlegging, utvikling og marknadsføring av arrangement
 • Sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske ringverknader av arrangement
 • Leiing og drift av arrangement

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

 • ha kunnskap til omgrepet Micee (meetings, incentives, conferences, events, exhibitions)og definere innhaldet i møter, kongress og konferanse, arrangement, utstilling/messer og incentiv reiser og kva som kjenneteiknar desse
 • ha kunnskap kring marknaden for Micee både i eit globalt perspektiv og nasjonalt

Ferdigheiter:

 • Kjenne til korleis ein integrerar kurs og konferanse og arrangement i reisemålsplanlegginga og marknadsføring av dette
 • Kunne utvikle og leie  arrangement som t.d. festivaler med omsyn til sikkerheit, kompetanse, kvalitet og oppleving
 • Kunne analysere ringverknader av eit arrangement , både sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske. 
 • Kunne utvikle ein  kurs -og konferanse strategi til eit reisemålsselskap, eventbyrå eller liknande 
 • Kunne leie kurs og konferanse avdelingar, kongressar og arrangement som festivalar og liknande

Generell kompetanse_

 • Lære samanhengen mellom berekraftig reiseliv og arrangment 
 • Kjenne til forsking kring arrangement og ringverknader
 • Forstå rolla til arrangement i eit reisemålsperspektiv
 • Forstå rolla til arrangement i eit bedriftsperspektiv 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

RE6-1000 reiselivskunnskap

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, gruppeoppgåver og seminar. 

Utplassering ei veke (t.d. hjå festivalar eller kurs-konferanse avdelinger i hotell eller kongresssenter) . Vanlegvis i veke 41 men dette kan variere frå semester til semester.  Studenten  har sjølv ansvar for å finne bedrift/organisasjon til denne utplasseringa.

Utplasseringa skal godkjennast av faglærar.

I tillegg skal alle studentane delta i førebuing og gjennomføring av det årlege reiselivsseminaret ved høgskulen etter nærare avtale med faglærar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er 2 arbeidskrav i dette emnet som er fordelt slik:

1a) Utplassering i bedrift/organisasjon 1 veke for å jobbe med arrangement.

1b) Individuell rapport frå utplassering.

1c) Munnleg presentasjon av rapport og utplassering i klassen.

2) Deltaking og arbeid med førebuing og gjennomføring av reiselivsseminar ved Hvl. Kvar  student skal jobbe minst 20 timar med reiselivsseminaret.

Begge arbeidskrav må vere bestått for å kunne ta eksamen

Vurderingsform

Skriftleg heimeeksamen i gruppe, ei veke; vekta 60%.

Presentasjon av oppgåve; vekta 40%.

Dersom kandidaten får stryk i ein av desse lyt kandidaten ta den aktuelle forma oppatt for å få godkjent emnet.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel