Hopp til innhald

SRLED201 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og fagene RLE, samfunnsfag og pedagogikk. SRLE er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning lagt til andre studieår. Formålet med kunnskapsområdet er å gi studentene nødvendig kunnskap om temaer innen samfunnsfag, historie, religion, livssyn, filosofi, etikk og pedagogikk - slik at de aktivt kan bruke denne kunnskapen i arbeidet som barnehagelærer. Innholdet i SRLE skal bidra til kritisk, etisk refleksjon med særlig henblikk på personalets væremåte i møte med barn, foresatte og ansatte samt skape bevissthet om maktperspektiv.

Kunnskapsområdet vil rette oppmerksomheten mot barnehagens samfunnsmandat, verdigrunnlag og funksjon. Kunnskapsområdet vil gi innsikt i det sammensatte samfunn som barnehagen er en del av. Videre vektlegges barndom, oppvekstvilkår og barns rettigheter i et historisk og samtidig perspektiv. I kunnskapsområdet vil det bli arbeidet med etikk, ulike religiøse og ikke- religiøse livssyn, samt ulike kulturers fortellinger og tradisjoner. Emnet vil også bidra til kunnskap om samisk historie, kultur og hverdagsliv.

Undervisningen anvender relevant forskning og tydeliggjør en barnehagepedagogisk og fagdidaktisk tilnærming. Praksisstudiet er integrert i kunnskapsområdet og har fokus på ledelse av barn og medarbeidere, samt samarbeid med foresatte.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • barnehagens verdigrunnlag og grunnlagsetikk
 • familie og samfunn i historisk, samtidig og politisk perspektiv
 • kulturelt mangfold, herunder samiske perspektiver
 • barndom og lek
 • sosial utjevning i et bærekraftperspektiv
 • barns rettigheter samt relevante lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner
 • barnehagelærerens ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep
 • kristen tro og kulturarv, andre religioner og livssyn samt filosofi og etikk
 • barnehagelærers ansvar for å lede og veilede barn, personale og foresatte   
 • om ledelse av barnehagens samfunnsmandat

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • begrunne, formidle og praktisere innholdet i barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag gjennom pedagogisk ledelse
 • lede, veilede og samarbeide med barn, medarbeidere og foresatte med ulik bakgrunn og forutsetninger
 • identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder tegn på vold eller seksuelle overgrep.
 • kunne etablere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid ut fra faglige vurderinger
 • formidle fortellinger fra ulike kulturer og religioner og involvere barn i tema knyttet til etikk, religion og filosofi
 • tilrettelegge for markering av høytider og merkedager i barnehagen
 • utøve demokrati i praksis og legge til rette for barns medvirkning
 • legge til rette for at barn blir kjent med nærmiljøet og ta i bruk barnehagens omgivelser som del av det pedagogiske arbeidet

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studenten:

 • kompetanse i å identifisere og møte profesjonsetiske utfordringer, reflektere over disse og begrunne sine handlingsvalg
 • evne til å reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter
 • et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig 
 • evne til å samhandle med barn, foresatte og personale med ulik bakgrunn og forutsetninger med sikte på å skape inkluderende fellesskap
 • kompetanse i å analysere sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og bruke det i praksis

Krav til forkunnskaper

Godkjent praksis 1. studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer, både individuelt og i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette kan for eksempel være undervisningsøkter med gruppediskusjoner, oppgaveskriving eller framlegg. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Fremmøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent.

Praksis

Praksis vil fokusere på studentens ledelse av barn og medarbeidere. Studenten skal i løpet av andre studieår få gjøre seg erfaringer med samarbeid med både foresatte, personale og samarbeidspartnere, lede aktivitet med barn og øve seg i å lede medarbeidere i barnehagen. Dette innebærer blant annet å utvikle egen veilederkompetanse og å reflektere over veiledningens plass i barnehagen. Studenten skal også tilegne seg større forståelse for barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, og barnehagelærerens rolle og ansvar for å bidra til barns varierte erfaringer. Studenten skal utvikle ulike sider ved barnehagelærerrollen, som å:

 • stå frem som en reflektert pedagogisk leder og fagperson
 • lede og veilede barnehagepersonalet i aktiviteter med barnegrupper, og kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og egen praksis
 • vise relasjonskompetanse og kunne reflektere kritisk over egen rolle i kommunikasjon og samarbeid med foresatte og kollegaer
 • reflektere over barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena.

Lederdagene (minimum 5) må ha fokus på disse ovennevnte områdene.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • To arbeidskrav i gruppe
 • To individuelle arbeidskrav

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen, 2 dager.

Gradert karakter A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler