Hopp til innhald

TAK801 Utvikling av eiendom – juridisk og økonomisk forvaltning

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette studiet omfatter eiendomsteori om hva eiendom er, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom. Det vil bli gitt en oversikt over lovsystemet rundt etablering og utbygging av eiendom. Sentralt i studiet står Plan og bygningsloven, men samspillet med annet lovverk er også viktig. Rammebetingelsene som plansystemet gir vil være en del av studieopplegget.

Ved all utbygging vil eiendomsøkonomi være viktig. I studiet vil det være fokus på verdsetting av eiendom, erverv av eiendom og finansmatematikk. Det vil også bli gitt en innføring i bruk av analysemetoder for eiendom med bruk av digitale tjenester.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om eiendom, eiendommers avgrensing og eiendomsregisteret
 • Har innsikt i det funksjonelle forholdet mellom privat eiendomsrett og offentligrettslig regulering
 • Har inngående teoretisk kunnskap om Plan og bygningslovgivningen og forståelse for prinsippene om sektorovergripende lover i tilknytning til arealforvaltning.
 • Har kunnskap om økonomiske rammebetingelsene for eiendomsutvikling, -erverv og -forvaltning.
 • Har kunnskap om ulike former for økonomiske analyser og verdsettelse av fast eiendom.

Ferdigheter

 • Kan redegjøre for og analysere planprosessene og rettsvirkningene av ulike planer.
 • Kan finne og analysere kilder for informasjon om fast eiendom  
 • Kan gjøre greie for det rettslige grunnlaget for eiendomsgrenser og bruksretter
 • Kan gjennomføre analyser av rammebetingelsene for eiendomsutvikling, -erverv og -forvaltning.
 • Kan utarbeide analyser av økonomisk informasjon fra både offentlige og private eiendomsselskaper ved hjelp av digitale metoder
 • Kan formidle eiendomsøkonomiske analyser til spesialister og allmennheten

Kompetanse

 • Kan reflektere over og analysere etiske spørsmål knyttet til bruk og vern av areal.  
 • Kan presentere analyser av hvordan ulike sektorlover er ivaretatt gjennom planer.
 • Kan anvende kunnskapen om eiendomsøkonomi i sammenheng med relevante problemstillinger knyttet til arealplanlegging.
 • Kan reflektere og analysere over hvordan feil og mangler ved eiendomsinformasjon kan virke inn på gjennomføring av planer og tiltak

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra salg/megling/utleie av eiendom

Erfaring fra eiendomsforvaltning eller eiendomsutvikling

Undervisnings- og læringsformer

Evnen til selvstudium er viktig, både med hensyn til å sette seg inn i relevant litteratur og når det gjelder den individuelle semesteroppgaven. I tillegg til de tradisjonelle forelesningene vil det være flere gjesteforelesere med fokus på en praktisk tilnærming til faget.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre innleveringsoppgaver underveis i studiet

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

Individuell semesteroppgave (40% av endelig karakter).
Muntlig eksamen (60% av endelig karakter). Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.
Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.
Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler