Hopp til innhald

VPL120 Menneskets utvikling og læring i et livsløpsperspektiv

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet har fokus på pedagogiske læringsteorier, menneskets psykologi, utvikling og læring i et livsløpsperspektiv. Studentene introduseres for grunnleggende begrep innen miljøterapeutisk arbeid, helse og omsorg. I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer som prosjektarbeid, simulering, framlegg og gruppearbeid. 

Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier. Emnet vektlegger også kunnskap om sosiale relasjoner og nettverkets betydning for helse, utvikling og læring. Kunnskapsbasert praksis (KBP) inngår også i emnet. 

Sentrale tema i emnet er: utviklingspsykologi, læringsteorier, pedagogikk, kunnskapsbasert praksis (KBP), miljøterapeutisk arbeid, kognitiv funksjonsnedsettelse og de mest vanlige syndromene. 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap:  

Studenten… 

 • har bred kunnskap om årsaker og forhold som påvirker kognisjon, atferd generelt, og kognitive funksjonsnedsettelser og utviklingshemming spesielt  
 • har bred kunnskap om pedagogiske teorier, ulike læringssyn og didaktiske prinsipper 
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområde i tråd med kunnskapsbasert praksis  
 • har kunnskap om psykologisk og biologisk utvikling og læring i et livsløpsperspektiv 
 • har kunnskap om symptomer av de vanligste psykiske lidelsene innen fagområdet 
 • har kunnskap om mestring og tilrettelegging for autonomi, selvhjelp og selvregulering 

Ferdigheter: 

Studenten… 

 • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultatet fra forsknings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg 

Generell kompetanse: 

Studenten… 

 • kan formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid skriftlig og muntlig 

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i vernepleie.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer som workshop, bruk av digitale læringsverktøy, studentdrevet undervisning, framlegg og gruppearbeid.  

Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende  obligatoriske læringsaktiviteteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Arbeidskrav 1: Workshop i i grupper i kunnskapsbasert praksis (søkeverksted) over 2 dager. Det stilles krav om tilstedeværelse i 80% av workshopen. 
 • Arbeidskrav 2: Individuelt skriftlig arbeid i sammenheng med workshop i kunnskapsbasert praksis 1500 ord +/- 10 % 

Arbeidskravene er gyldig i 3 semester

Vurderingsform

Hjemmeeksamen  Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 virkedager.  Omfang på oppgaven er 3000 ord +/-10 %. 

Vurderingsuttrykk:  

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen:

Føregår som ordinær eksamen

 

Tredje gangs forsøk:

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPL5-107 - Menneske, funksjon og utvikling - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • VPD5-107 - Menneske, funksjon og utvikling - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BVP120 - Mennesket sin psykologi, utvikling og læring - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BVP202 - Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering - med fokus på funksjonsnedsetjing og funksjonshemming - Reduksjon: 5 studiepoeng