Hopp til innhald

BYG120 Trekonstruksjoner

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til trekonstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for dimensjonering av enklere trekonstruksjoner.

Innhold:

 • Trevirkets oppbygning og egenskaper
 • Kontroll for normalkraft, torsjon, moment og skjærkraft
 • Kneknings- og vippingseffekter
 • Spesielle beregningsregler for lastfordeling, avstivning, limtre, krumme bjelker, sammensatte tverrsnitt m.v.
 • Kontroll av forskyvninger
 • Utforming og beregning av forbindelser: spiker, skruer, bolter, tømmerforbindelser, dybler
 • Valg av bæresystem
 • Gjennomgang av relevante blad i Byggforsk-serien
 • Brannmotstand
 • Massivtre
 • Beregning av konstruksjonselementer ved hjelp av beregningsprogram

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til trekonstruksjoner og tre som et bærekraftig byggemateriale
 • ha kunnskaper om dimensjonerende situasjoner for trekonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering av trekonstruksjoner
 • kjenne til bruken av beregningsprogrammer for trekonstruksjoner

Ferdigheter

 • Kunne redegjøre for bruken av tre som miljøvennlig byggemateriale, og konkretisere dette gjennom eksempler fra norsk trearkitektur
 • kunne dimensjonere enklere elementer i trekonstruksjoner
 • kunne dokumentere beregninger for trekonstruksjoner

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan tre kan benyttes i bygninger

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

BYG101 Materiallære, BYG105 Bygningskonstruksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Obligatoriske skriftlige innleveringer. Bedriftsbesøk/Ekskursjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Trestandard NS-EN 1995-1-1
 • Utdrag fra brannstandard NS 3470-2
 • Formelbok: Stålkonstruksjoner - Profiler og formler
 • Kalkulator 

Mer om hjelpemidler