Hopp til innhald

FE404 Matematikk for fornybar energi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Kurset følger oppbygginga i Croft and Davison (2015)

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kunne bruke differensiering, integrering, lineær optimalisering, differensiallikningar i relevante system i fornybar energi, Gauss-eliminasjon.

Ferdigheiter

  • Kunne løyse problem som er relevante for fornybar energi med bruk av differensiering, integrering,  lineær optimalisering, differensiallikningar, Gauss-eliminasjon.

Kompetanse

  • Ha kompetanse om korleis ein gjer berekningar ved bruk av differensiering, integrering,  lineær optimalisering, differensiallikningar innan fornybar energi, Gauss eliminasjon.

Krav til forkunnskapar

Nei.

Tilrådde forkunnskapar

MA 415,  FE 405

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Krav om aktiv studentdeltaking i øvingar og oppgåver

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • FE400 - Energi, teknologi og miljø - Reduksjon: 6 studiepoeng