Hopp til innhald

HEL502 Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier. Helsepedagogikk inngår i emnet.

Tema er knyttet til kunnskaper om barn og unges vekst og utvikling, både fysisk, psykisk og sosialt. Det legges vekt på hvordan og hvorfor samfunnsmessige, miljømessige og personlige faktorer påvirker helse. Studenten skal tilegne seg kunnskaper om aktuelle beskyttelses- og risikofaktorer knyttet til barn og deres families hverdag, for å kunne veilede og gi råd i forhold til behov. Det legges vekt på å fremme pedagogiske ferdigheter. Studentene skal også videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

 • Fødsel - og barseltiden
 • Premature barn på helsestasjonen
 • Vanlige pediatriske problemstillinger en møter på helsestasjonen
 • Psykologiske teorier om tilknytning og samspill
 • Psykososial utvikling hos barn og unge
 • Utfordringer knyttet til barn og unges helse
 • Barn og unge med spesielle behov
 • Ernæring til barn og unge
 • Motorisk utvikling hos førskolebarn
 • Konsultasjonsformer og metoder i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Kommunikasjon - ulike teorier og modeller
 • Foreldrefokusert arbeid med barn og ungdom
 • Journalføring og dokumentasjon
 • Flerkulturelt perspektiv på familie og barndom
 • Barnevaksinasjonsprogrammet og de enkelte sykdommene vi vaksinerer mot
 • BCG- vaksinen og Mantoux, praktiske øvelser i å sette intracutan injeksjon
 • Modeller og metoder for atferdsendring
 • Individ- og systemrettet arbeid
 • Miljørettet helsevern
 • Seksuell utvikling og seksualitet
 • Seksuelt overførbare sykdommer
 • Rekvirering av prevensjonsmidler

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • Har inngående kunnskaper om og kan gjøre rede for innhold og arbeidsmetoder i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • kan gjøre rede for og anvende avanserte kunnskaper om barn og unges fysiske, psykiske og sosiale vekst og utvikling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan oppdage og følge opp barn med signaler på omsorgssvikt, mistrivsel og utviklingsavvik
 • kan gjennomføre vaksinasjon i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet
 • kan identifisere aktuelle utfordringer knyttet til barn og unges helse og iverksette forebyggende tiltak
 • kan arbeide helsefremmende i forhold til barn, unge og deres familier
 • kan anvende relevante kommunikasjonsprinsipper i samhandling med barn, unge og deres foreldre

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan identifisere og påvirke faktorer som er viktige i tverrprofesjonelt arbeid
 • kan kritisk vurdere helsefremmende og forebyggende tiltak

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres i høstsemesteret og vårsemesteret frem til andre praksisperiode. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom forelesninger, basisgruppearbeid, seminarer, kommunikasjonsøvelser, oppgaveskriving og selvstudium.

I basisgruppene og gjennom fagnotatet arbeider studentene med tema som er sentrale for helsesykepleiers arbeid innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunikasjons øvelser med videoopptak foregår i basisgruppene. Gjennom kommunikasjonsøvelser skal studentene oppøve ferdigheter i kommunikasjon og formidling. Alle basisgrupper, og kommunikasjons og praktiske øvelser krever obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

Arbeidskrav 1: Et godkjent fagnotat
Arbeidskrav 2: To kommunikasjons øvelser

Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldige i to semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Eksamen 5 timers skriftlig eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk:
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler