Hopp til innhald

MASIKT-OPG Masteroppgåve

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Masteroppgåva skal vera eit sjølvstendig empirisk og vitskapeleg arbeid der studenten dokumenterer innsikt i forsking og utviklingsarbeid, relevant teori og metodar som er relevante for oppgåva si problemstilling. Med utgangspunkt i studenten sitt profilval skal emnet gi studenten høve til refleksjon over både eige og andre sitt arbeid, og til å formidla eigne forskingsresultat.

 

Masteroppgåva skal omfatta:

 • fagleg og vitskapsteoretisk plassering av problemområde og problemstilling
 • grunngjeving for teori- og metodeval
 • gjennomføring av eit forskingsprosjekt i valt praksisfelt
 • presentasjon, analyse og drøfting av resultat

 

Masteroppgåva skal utformast i samsvar med gjeldande reglar for masteroppgåver ved Høgskulen på Vestlandet. Sjølve oppgåva skal ikkje overstiga 80 A4-sider. Ved samarbeid skal oppgåva ikkje overstige 120 A4-sider. I tillegg kjem samandrag, forord, innhaldsliste, litteraturliste og vedlegg.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

 • Har kunnskap om sentrale retningar innanfor vitskapsteorien
 • Har kunnskap om sentrale forskningsmetodar innanfor pedagogisk forsking
 • Har innsikt i kva som er vitskapeleg kunnskap, og korleis denne vert utvikla
 • Har praktisk og teoretisk kunnskap om fasane i eit forskingsprosjekt
 • Har kunnskap om forskningsetikk

 

Ferdigheter:

 • Kan velja relevant teori og utvikla eit forskingsdesign
 • Kan formulera forskingsspørsmål og relatera desse til aktuelle metodar
 • Kan bruka programvarer for analyse av kvalitative og kvantitative data

 

Generell kompetanse:

 • Kan vurdera kvaliteten på eksisterande forskingslitteratur
 • Kan planleggja, gjennomføra og evaluera eit avgrensa forskingsprosjekt

Krav til forkunnskapar

Gjennomført 1. år i masterstudiet og MASIKT-VIT

Tilrådde forkunnskapar

Gjennomført 1. år i masterstudiet og MASIKT-VIT

Undervisnings- og læringsformer

Masteroppgåva er eit sjølvstendig emne, nært knytt til tidlegare emne i studiet, og skal gjennomførast under rettleiing. Eigen rettleiingsavtale vert underskriven av student, rettleiar(ar) og studieleiar når tema for masteroppgåva er avklart. Studentane har sjølv ansvar for å søkja rettleiing etter avtalt plan. Det kan vera aktuelt at studentar knyter arbeidet med masteroppgåva til pågåande FoU-arbeid ved institusjonen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Oppmøte på obligatorisk undervisning og samling.

Vurderingsform

Skriftleg masteravhandling og munnleg presentasjon.

Masteroppgåva tel 70% og avsluttande presentasjon tel 30% av samla karakter.

Karakterskala: A-F.

Masteroppgåva skal ikkje overstiga 80 A4-sider. Ved samarbeid skal oppgåva ikkje overstige 120 A4-sider. I tillegg kjem samandrag, forord, innhaldsliste, litteraturliste og vedlegg. Ved samarbeid om masteroppgåva er det krav om dokumentasjon av kven som har utført ulike deler. Ved samarbeid skal det vere individuelle presentasjonar og munnlege høyringar.

Krav til formatering:

APA standard

Venstre- og høgremargar på 3 cm

Topp- og botnmargar på 2,5cm

Linjeavstand 1,5

Fontstorleik 12 i Times e.l.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle trykte og skrivne hjelpemiddel

Meir om hjelpemiddel