Hopp til innhald

NAB2028 Lasteteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Begreper og teknikker for lasting og lossing av skip. Stabilitet, trim og krengning. Behandling av last. Relevant regelverk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kandidaten skal gjennom kurset tilegne seg bred kunnskap omkring sentrale problemstillinger, prosesser, verktøy, og metoder innenfor lasteteknikk, stabilitet, trim, krengning og behandling av forskjellige typer last.
 • Kandidaten skal kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • Kandidaten skal tilegne seg bred kunnskap om lasting, føring, og lossing av tørre og flytende laster i bulk, stykkgods/container last, farlig last, forurensende last og kornlasting, og kan oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdet.
 • Kandidaten har kunnskap om fagets historie, tradisjoner og egenart. Kandidaten forstår nødvendigheten og viktigheten av å kunne faget.

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og utføre omfattende beregninger innenfor de temaer som behandles i emnet og kan treffe begrunnede valg.
 • Kandidaten har forståelse for lastbehandling, herunder lasting, føring og lossing, av de forskjellige typer last som behandles i løpet av kurset.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og litteratur nødvendig for utøvelse av faget.
 • Kandidaten behersker relevante verktøy, teknikker og begrep innenfor fagfeltet.

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal ha teoretisk kompetanse innen lasteoperasjoner for ansvarlig offiser på operativt- og ledelsesnivå ihht STCW 78-konvensjonen med 2010 Manila Amendments, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • Kandidaten kan planlegge, og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor faget, alene eller som del av en gruppe, i tråd med retningslinjer og krav.
 • Kandidaten kan formidle sentrale problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig og kunne bidra til utvikling av god praksis.

Krav til forkunnskaper

NAB1001 Fysikk

NAB1030 Grunnleggende matematikk

Anbefalte forkunnskaper

NAB2022 Skipsteknikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneverksted, innleveringsoppgave (når benyttet) og simulatorøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav som må oppfylles for å få eksamensrett:

1. 100% obligatorisk oppmøte på simulatorøvelser.

2. Som hovedregel må studenten bestå minst 2 av 3 avholdte passeringstester bedømt til "Godkjent"/"Passed" for å få eksamensrett.

3. Studenten kan av faglærer bli pålagt å levere en oppgave hvor oppgavens tema er definert av faglærer. Faglærer vil opplyse om innleveringsoppgave ved semesterstart. Benyttes innleveringsoppgave må studenten bestå minst 1 av 2 avholdte passeringstester for å få eksamensrett. Innleveringsoppgaven må bedømmes til "Godkjent"/"Passed" for at studenten skal få eksamensrett. 

Vurderingsform

Lasteteknikk Skriftlig eksamen, 5 timer

Vekt 100/100 

Karakterskala A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX

Information booklet -  Loading Techniques

Mer om hjelpemidler