Hopp til innhald

ANE502 Anestesiologi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet går dypere inn i ulike kunnskapsområder innen anestesiologi og intensivmedisin. Sentrale tema er spesialisert anestesiologisk behandling ved avdelinger hvor det er anestesiologisk virksomhet, og de omfatter både elektiv (planlagte)-, og øyeblikkelig-hjelp behandling. Emnet bidrar til solide forkunnskaper som grunnlag for de kliniske studiene. Emnet tilrettelegges i første semester. 

 • Anestesiologi relatert til spesielle pasientgrupper og til ulike kirurgiske inngrep, undersøkelser og/eller behandling, og traumatologi
 • Smertebehandling og bruk av ulike anestetika
 • Behandling av akutt- og langvarige smerter. Palliativ behandling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert kunnskap om anestesiformer og metoder ved kirurgiske inngrep og undersøkelser
 • har avansert kunnskap om pre-, per-, og postoperativ overvåking og behandling
 • har avansert kunnskap om pre-hospitalt arbeid
 • har avansert kunnskap om patofysiologi og intensivbehandling relatert til ulike medisinske og kirurgiske tilstander
 • har avansert kunnskap om metoder for smertebehandling og symptomlindring
 • har avansert kunnskap om nyfødtmedisin, pediatri og brannskadebehandling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan identifisere og analysere den akutt/ kritisk syke relatert til ulike aldersgrupper
 • kan identifisere den akutt/ kritisk syke,- eller operasjonspasientens behov for smerte- og symptomlindring, søvn, sedasjon og muskelrelaksering

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan anvende avanserte kunnskaper innenfor anestesisykepleiens områder
 • har avansert kunnskap om anestesi til ulike pasientgrupper

Krav til forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i ANE502 må eksamen i MKS552 være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, gruppearbeid og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1: Gruppearbeid med fremlegg

Vurderingsform

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Varighet: 3 timer.

Vurderingsutrykk:
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler