Hopp til innhald

BAMM1002 Maritim økonomi og logistikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Del 1 av faget fokuserer på den økonomiske siden av maritim industri med en kombinasjon av historisk og geografisk tilnærming. I tillegg er det generell skipsmarkedsteori med fokus på nøkkeldrivere innen det maritime markedet. Faget inneholder også teori om industriens klynger og konkurransen om best plassering mellom land.

Del 2 av faget er en introduksjon til grunnleggende logistikk hvor de fundamentale teorier fra logistikkvitenskap studeres.

 

 • Analyser av de forskjellige shippingsegmentene
 • Historisk utvikling innen de globale shippingtrender
 • Internasjonal konkurranseevne og de maritime klyngene.
 • Global maritim økonomi herunder makro- og mikroøkonomi.
 • Grunnleggende maritim logistikk og distribusjonskjeder

Læringsutbytte

Kandidaten har

 • bred kunnskap om historisk utvikling og konkurranseevne innen de forskjellige maritime segmenter
 • innsikt i hvordan den maritime globale økonomien fungerer, og innen mikro- og makroøkonomi
 • kunnskap om grunnleggende maritim logistikkteori
 • innsikt i oppbygging av maritime distribusjonskjeder

 

Kandidaten kan

 • lese og tolke årsregnskap
 • anvende grunnleggende bedriftsøkonomiske ord og uttrykk
 • forstå de ulike finansieringsformene som brukes i maritime prosjekter, og kan beregne lønnsomheten ved ulike investeringer
 • analysere hvordan den maritime økonomien fungerer i et globalt perspektiv
 • forklare grunnleggende prinsipper innen maritim logistikk
 • forklare oppsettet og funksjonene i de maritime distribusjonskjedene og hvilke faktorer som påvirker denne.
 • gi kvalifiserte forklaringer på trender og sykluser inne de forskjellige skipsmarkedene

 

Kandidaten kan

 • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som omhandler problemstillinger i den maritime næringen, samt reflektere og presentere den økonomiske påvirkningen av maritim økonomi nasjonalt og internasjonalt
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innen maritim økonomi og logistikk samt kunne videreformidle dette til andre

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri.

Undervisnings- og læringsformer

Nettbasert studium med digitale samlinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Mappeeksamen med 3 element. Alle 3 elementene må være bestått for å bestå i emnet, og alle 3 elementene vektes likt.

Karakterskala A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tillatte hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler