Hopp til innhald

BARN502 Barnesykepleie, grunnlagstenkning og fagutvikling

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger integrering av teoretisk kunnskap innen barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområde.

I emnet skal studenten utvikle ferdigheter i å arbeide kunnskapsbasert og tilegne seg kunnskap om relevant forskning og hvordan integrere denne i praksis. Studenten tar utgangspunkt i kunnskap om og forståelse for opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos barnet og familien. Studenten skal etter å ha arbeidet med en plan for et kvalitetsutviklingsprosjekt kunne prinsippene for å dokumentere, evaluere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre helsetjenester til barn. Studenten velger ut et aktuelt tema fra sykepleiefaglige emner i studieemnet Barnesykepleie, medisin og naturvitenskap (BARN501). Dette gjøres sammen med lærer og eventuelt praksisfeltet for å få det beste utgangspunkt for å arbeide kunnskapsbasert.

Innhold:

 • Kunnskapsbasert praksis, metoder for fagutvikling og anvendelse av forskningsresultater i klinisk praksis
 • Kvalitetsutviklingsarbeid
 • Forskningsmetoder og design
 • Sykepleiens teoretiske grunnlag og funksjon
 • Ledelse, organisering og utforming av spesialavdelinger

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert kunnskap om fagområdets vitenskapelige metoder og de faktorer som har betydning for utvikling av kunnskap innen barnesykepleie.
 • har kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • kan anvende ulike forskningsdesign- og metoder og vurderer hvilke forskningsspørsmål de er egnet til å svare på
 • har innsikt i ulike kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger
 • har innsikt i ulike analyser for kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan kritisk vurdere vitenskapelige artikler med ulike forskningsdesign
 • kan skrive et abstrakt

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan kritisk vurdere bidrag fra ulike kilder for å være i stand til å foreta beslutninger i klinisk barnesykepleie
 • kan reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger innen barnesykepleie
 • kan omforme en problemstilling i klinisk praksis til et forskningsspørsmål

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Studiegruppe
 • Praksisstudier
 • Selvstudie
 • Presentasjon i seminar - Klinisk audit prosjekt presenteres for praksisfeltet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Kritisk vurdering av relevant fagartikkel som er et individuelt arbeid og har et omfang på 1500 -2000 ord.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler. Begge deler må være bestått for å få godkjendt emnet.

Del 1: Innlevering av individuell prosjektplan for klinisk kvalitetsutviklingsarbeid, 1500 - 2000 ord

Del 2: Seminar med muntlig presentasjon av det kliniske kvalitetsutviklingsarbeidet

Vurderingsuttrykk:
Bestått/ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler