Hopp til innhald

BARN503 Barnesykepleie - fag og yrkesutøvelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal kvalifisere til spesialisert handlingskompetanse og fagledelse innen barnesykepleie. Fagutøvelsen krever samarbeid med bruker/pasient, pårørende og andre aktuelle yrkesgrupper med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Kunnskap om rammefaktorer skal gi studenten utvidet forståelse for hvilke faktorer som påvirker og sikrer kvalitet i helsetjenesten.

Emnet legger vekt på at etablert kunnskap, holdninger og verdier bidrar til at brukere/pasienter får faglig forsvarlig pleie og behandling. Etiske dilemmaer knyttet til alvorlig sykdom og død vektlegges. 

Innhold:

 • Barns normale utvikling, tilknytning og vekst
 • Sykepleie til barn og ungdom
 • Familie sentrert omsorg (FCC)
 • Observasjon, vurdering og dokumentasjon
 • Kartlegging- og vurderingsverktøy
 • Etiske dilemmaer relatert til behandling av syke barn
 • Omsorgssvikt og traumatiserte barn 
 • Barn og familie med minoritetsbakgrunn
 • Tverrfaglig samarbeid i og utenfor institusjon
 • Behandlingsplaner
 • Politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientrettigheter og pasientsikkerhet
 • Kvalitetssikring, internkontroll, og informasjonsteknologi

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert kunnskap om barnesykepleie innen aktuelle temaer for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerter og ubehag, behandle og rehabilitere
 • har inngående kunnskap om ulike etiske dilemmaer
 • har kunnskap og forståelse for å hjelpe barn og deres pårørende til å bearbeide og mestre opplevelser og erfaringer som følge av sykdom og sykehusinnleggelse
 • har kunnskap om forberedelser av barn og unge til undersøkelser, prosedyrer og behandling
 • har kunnskap om barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling for å samhandle med barn og unge på deres premisser
 • har kunnskap om barns begrensede evne til å uttrykke symptomer ved sykdom og kritiske situasjoner

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen praksis
 • kan veilede syke barn, deres pårørende og andre yrkesgrupper
 • kan samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
 • kan ta selvstendige kliniske vurderinger om sykepleietiltak både med hensyn til undersøkelse, forebygging, og behandling

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har god etisk vurderingsevne i møte med nye behandlingsmuligheter, kulturelle utfordringer og familiers ulike mestringsstrategier
 • kan analysere og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig barnesykepleie
 • har forståelse for barns begrensede evne og rett til selvbestemmelse og de krav dette stiller til moralsk standard og refleksjon i sykepleien
 • kan ta selvstendige kliniske vurderinger hvor brukerens/pasientens sykepleietilbud ses i en tverrfaglig sammenheng og på tvers av tjenestenivåene
 • kan samarbeide slik at pasientens/brukerens sykepleietilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestesteder og nivåer

Krav til forkunnskaper

Bestått BARN501 

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid med caseoppgaver
 • Selvstudie
 • Muntlig presentasjon med opposisjon

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 1: Aktiv deltagelse i arbeidsgrupper, med angitte caseoppgaver fra arbeidshefte
 • 2: Aktiv deltagelse på seminar med muntlig presentasjon med lærer og medstudenter som opponenter

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen 5 timer.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler