Hopp til innhald

BARN505 Klinisk studie i barnesykepleie 2

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjennom 7 uker kliniske studier lære fagutøvelse som krever samarbeid med bruker/ pasient, pårørende og andre aktuelle yrkesgrupper med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Emnet legger vekt på at kunnskap om rammefaktorer gir utvidet forståelse for hvilke faktorer som påvirker spesialisthelsetjenesten. Økt innsikt og handlingskompetanse vedrørende internkontroll, korrekt og hensiktsmessig dokumentasjon og konstruktivt samarbeid på tvers av faggrupper skal bidra til å kvalitetssikre tjenestene.

Emnet legger vekt på å etablere kunnskap, holdninger og verdier som sørger for at brukere / pasienter får faglig forsvarlig pleie og behandling, og at etiske og juridiske forhold blir ivaretatt. Etiske dilemmaer vektlegges spesielt.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap og forståelse for å hjelpe barn og deres pårørende til å bearbeide og mestre opplevelser og erfaringer som følge av sykdom og sykehusinnleggelse.
 • har kunnskap om forberedelser av barn og unge til undersøkelser, prosedyrer og behandling
 • kan samhandle med barn og unge på deres premisser
 • kjenner til handlingsalternativer ved omsorgsvikt eller barnemishandling
 • har kunnskap om barns opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt, kritisk og eller kronisk sykdom i et flerkulturelt perspektiv

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan mestre komplekse situasjoner innen barnesykepleie og tilpasser sykepleie til barnets spesielle behov, både til barn som blir akutt syke og barn med kronisk sykdom og funksjonshemming
 • kan stimulere til at barnet får dekket sitt behov for lek og samvær med venner tilpasset barnets alder og utvikling
 • kan observere, vurdere og dokumentere barnets tilstand og endringer i tilstanden hos nyfødte barn, barn som er akutt syke og barn som lever med en kronisk sykdom.
 • kan identifisere etiske dilemmaer og vurdere handlingsalternativer som er knyttet til alvorlig sykdom og død, samt pasienter med kronisk sykdom
 • kan under veiledning ta ansvar for, iverksette og evaluere relevante tiltak i utøvelsen av helhetlig sykepleie til barn
 • kan planlegge og administrere eget arbeid
 • kan ta initiativ til og reflektere over kunnskap om smitteforebygging og anvende hygieniske prinsipper
 • kan sammen med veileder gi pasient og pårørende tilpasset informasjon

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan planlegge og utøve sykepleie til barn basert på kritisk vurdering av forskning, erfaringskunnskap og pasientens preferanser og behov
 • kan gjøre selvstendige kliniske vurderinger om sykepleietiltak både med hensyn til undersøkelse, forebygging, og behandling
 • kan gjøre selvstendige kliniske vurderinger hvor brukerens/pasientens sykepleietilbud ses i en tverrfaglig sammenheng og på tvers av tjenestenivåene
 • kan samhandle med pasienter/brukere i ulike aldersgrupper, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
 • kan bidra til innsikt og kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at pasientens/brukerens sykepleietilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestesteder og nivåer
 • kan veilede syke barn, deres pårørende og andre yrkesgrupper
 • kan styrke tverrfaglig samarbeid i og utenfor institusjonen
 • kan dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid

Krav til forkunnskaper

Bestått BARN503 og BARN504

Undervisnings- og læringsformer

Sju ukers praksisstudier som skal omfatte en av følgende avdelinger:

 • Nyfødtintensiv avdeling
 • Barnemedisinske og barnekirurgiske avdelinger
 • Evnt. deler av praksis barnepoliklinikk og barneovervaking tilhøyrande aktuell sengepost

 

 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Kliniske studier vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sine kliniske ferdigheter, samt at læringsutbytter og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. I tillegg inngår skriftlig arbeid som består av praksisrapporter maksimalt 500 ord, og en kasuistikkrapport på maksimalt1500 ord. 

En praksisperiode kan omfatter en eller flere seksjoner, der alt må være godkjent før emnet kan vurderes til bestått/ikke bestått.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksisperiode: 
Vurderes praksis til ikke bestått må ny praksisperiode gjennomføres i sin helhet ved neste ordinære praksisperiode. 

Se informasjon om praksis for FHS

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler