BIO135 Etikk og Kommunikasjon 2

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjennom emnet videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen etikk og kommunikasjon, med fokus på yrkesspesifikke problemstillinger.

 

Innhold

Personlig kompetanse. Tverrkulturell kommunikasjon. Kommunikasjon med barn på ulike alderstrinn, eldre, alvorlig syke og døende. Kommunikasjon i grupper. Medisinsk etikk. Den nye teknologiens etiske utfordringer. Prioriteringsproblematikk innen dagens helsevesen. Sentralt lovverk. Forskningsetikk. Yrkesetiske retningslinjer.

Læringsutbytte

Etter fullført BIO135 Etikk og Kommunikasjon 2, skal studenten kunne:

Kunnskap- Beskrive etiske utfordringer som et resultat av medisinsk teknologisk utvikling- Identifisere kommunikative utfordringer i møte med ulike pasientgrupper - Gjøre rede for konflikt og konflikthåndtering i tverrprofesjonelt samarbeid

Ferdigheter- Drøfte yrkesetiske problemstillinger i forhold til relevant lovverk - Videreutvikle sin handlingsberedskap i ulike samhandlingssituasjoner

Generell kompetanse- Reflektere over egen faglighet - Fungere i grupper generelt og tverrprofesjonelle grupper spesielt

Krav til forkunnskaper

  • BIO121, BIO122 og BIO126.
  • I tillegg minst 10 studiepoeng av følgende emner: KJE100, BIO120, BIO123, BIO124, BIO125.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og oppgaveskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske arbeidskrav i form av godkjent obligatorisk oppmøte, 1 godkjent gruppearbeid, 1 refleksjonsnotat (2-4 sider) og deltagelse i Fellesundervisning med FHS i uke 37.

 Obligatoriske arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før eksamen kan avlegges.

 Arbeidskravene er gyldige i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler