BIO136 Medisinsk biokjemi med klinisk farmakologi og endokrinologi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler laboratoriemedisin med fokus på patofysiologi og biomarkører som brukes til å stille diagnose, prognose, behandling og forebyggende helsearbeid. Emnet omhandler laboratororieteknologi og anvendelse av biomedisinske analysemetoder, preanalyse og analysekvalitet, samt vurdering av prøvesvars medisinske sannsynlighet.

 

Laboratoriemedisin:

Medisinsk biokjemi: plasmaproteiner og enzymer, karbohydrat- og lipidmetabolismen, væske og elektrolyttbalanse, syre/base balanse og blodgasser, spormetaller, tumørmarkører. Videre patofysiologi relatert til kroppens ulike organer, samt endokrinologi og klinisk farmakologi.

Laboratorieteknologi:

Kjemiske og enzymatiske målemetoder, enzymkatalyserte konsentrasjonsmålinger, immunologiske metoder, separasjonsteknikker, osmometri og ioneselektive elektroder, urinanalyser med fremstilling og vurdering av urinsediment.

Prøvetaking og preanalyse: Prosedyrer for prøvetaking, identitetssikring, prøvemottak og prøvebehandling for gjeldende analytter.

Analysekvalitet: Kvalitetssikring og kvalitetskontroll herunder kvalitetssystemer og akkreditering. Intern kvalitetskontroll og ekstern kvalitetsvurdering. Vurdering og tolkning av analyseresultater.

Helsevesenets og laboratoriets organisering og yrkesetiske problemstillinger.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare de biologiske prosesser ved sykdom og hvordan endrede funksjoner og prosesser i organismen kan påvises i biologisk materiale
 • Beskrive de mest sentrale biomarkørene innen medisinsk biokjemi
 • Forklare hovedprinsippene som inngår i analyse av komponenter i biologisk materiale som blod, urin og spinalvæske
 • Beskrive analyseresultaters pålitelighet ut fra kunnskaper i medisinsk laboratorieteknologi og statistikk, her under analysemetoders muligheter, begrensninger og feilkilder 

Ferdigheter

 • Vurdere kvaliteten av laboratorieteknisk arbeid fra prøvetaking til analysesvar foreligger, ved manuell og automatisert analysering
 • Sikre preanalytisk, analytisk og postanalytisk kvalitet
 • Planlegge, bearbeide, vurdere og trekke konklusjoner på grunnlag av egne funn

Generell kompetanse

 • Vise ærlighet i analysearbeidet og holdninger som fremmer kvalitetsatferd som orden, nøyaktighet og overholdelse av sikkerhetsregler
 • Møte pasienter med respekt og forståelse og ivareta dem i undersøkelses- og prøvetakingssituasjonen
 • Oppdatere kunnskaper og ferdigheter slik at kompetansen opprettholdes og kan videreutvikles

Krav til forkunnskaper

 • Alle emnene i 1.studieår og BIO129, BIO130 og BIO133 Medisinsk laboratorieteknologi II.
 • I tillegg minst 15 studiepoeng av følgende emner: BIO127, BIO128, BIO131 og BIO132.

Anbefalte forkunnskaper

BIO128

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, seminar, laboratoriekurs (5-7 øvinger), ekstern praksis ved laboratoriet innen medisinsk biokjemi, rapportskriving.

Oppmøte og innlevering av rapporter/arbeidskrav på internt laboratoriekurs og ekstern praksis er obligatoriske. Tidsfrister for innlevering av rapporter/arbeidskrav spesifiseres ved semesterstart. For hver innlevering får studentene tilbakemelding og veiledning fra lærer. Alle skriftlige arbeid skal vurderes som godkjent eller ikke-godkjent innen gitte tidsfrister for tilbakemelding.

Datastøtteprogrammet "Canvas" benyttes i faget.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav i form av 1 prosjektoppgave, internt laboratoriekurs samt obligatorisk ekstern praksis må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Laboratoriekurs - Obligatorisk frammøte. Innlevering og godkjenning av 2 rapporter og 3 e-tester. Rapportene kan innleveres to ganger for godkjenning. Utførelse av laboratoriekurset blir vurdert for godkjenning. Studenten har to forsøk for å få godkjent laboratoriekurset.

Ekstern praksis - Vurdering av ekstern praksis vil innebære obligatorisk tilstedeværelse, og godkjenning av praktisk perioden.

 

Godkjente obligatorisk arbeidskrav er gyldig seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen med 2 deler som hver for seg må være bestått for å få sluttkarakter i faget:

Del 1 (høstsemesteret):

Skriftlig digital skoleeksamen, 4 timer.

Eksamen vil bli avholdt på det digitalt eksamenssystemet Wiseflow. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Del 2 (vårsemesteret):

Individuell hjemmeeksamen på inntil 3500 ord. Digital innlevering.

Bokstavkarakter settes på grunnlag av følgende:

Del 1 teller 70% av endelig karakter

Del 2 teller 30 % av endelig karakter

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.