BIO137 Patologi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler sykdomslære og hvordan sykdommer gir endringer i celler og vev. Emnet gir også en innføring i grunnleggende arbeidsmåter og metoder i dagens patologiske-anatomiske diagnostikk. Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen patologi slik at studenten skal ha kunnskap knyttet til endringer i celler og vev (cytologi/histologi), samt molekyler (molekylær patologi) ved sykdom, og kunne påvise dette ved korrekt prøvebehandling og vurdering av kvalitet på histologiske snitt, cytologiske preparat, samt molekylære markører. 

Innhold:

 • Generelle sykdomsprosesser, herunder hovedtrekk i sirkulasjons/respirasjonssvikt, betennelses- og immunologiske prosesser og tumorsykdom.
 • Celle/vevsforandringer ved infeksjoner og kreftutvikling.
 • Prøvetakingsprosedyrer og prøvebehandling av cytologiske og histologiske prøver, inkludert preanalytiske forhold, fargeteknikker og kvalifisering av snitt/prøve.
 • Cytologi med screenningsprosedyrer, diagnostiske kriterier og kvalitetssikringstiltak.
 • Gjennomgang av de mest brukte teknikker for lys-/fluorescens mikroskopi (emisjon). Innføring i immunhistokjemi og molekylærpatologi.

Læringsutbytte

Ved fullført emne i BIO137 Patologi har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Kan beskrive generelle sykdomslære 
 • Kan gjøre rede for metoder, laboratorieutstyr og bioingeniørfaglige oppgaver innen histopatologi, cytologi og molekylærpatologi
 • Kan beskrive hvordan analytiske, pre- og postanalytiske forhold påvirker analysesvar
 • Kjenner til hvordan celler og vevsstrukturer analyseres som et ledd i diagnostikk, oppfølging og behandling av sykdom i kroppens organ
 • Kan forklare interne kvalitetskontroller og systemer for å sikre analyseovervåking og pålitelige analysesvar
 • Kjenner til prøvens gang gjennom laboratoriet, rekvirerings- og svarformidlingssystem, automasjonssystemer, herunder laboratorieinformasjonssystemer (LIS)

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan anvende analyseinstrumenter og laboratorieutstyr som benyttes innen histopatologi
 • Kan beherske metoder for håndtering av human-biologisk materiale og basale laboratorieteknikker for bioingeniørfaglig arbeid på en strukturert og nøyaktig måte, etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer
 • Kan vurdere interne og eksterne kvalitetskontrollresultat
 • Kan vurdere prøveresultat, metoders muligheter, begrensninger og feilkilder

Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan reflektere over eget kompetanseområde og faglig utøvelse, søke og ta imot veiledning
 • Kan arbeide både individuelt og i grupper
 • Har forståelse om ferdigheter i prøvebehandling, innsikt i screeningsprosedyrer, diagnostiske kriterier og kvalitetssikringstiltak
 • Kan dokumentere og formidle bioingeniørfaglig kunnskap gjennom muntlig og skriftlig presentasjon på norsk

Krav til forkunnskaper

Alle emnene i 1.studieår og BIO129, BIO130 og BIO133 Medisinsk laboratorieteknologi II. I tillegg minst 15 studiepoeng av følgende emner: BIO127, BIO128, BIO131 og BIO132.

Anbefalte forkunnskaper

BIO128, BIO131, BIO132.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med oppgaveløsning, digital undervisning, Case-studie og Quiz. Veiledning av praktisk laboratoriearbeid og rapporter i laboratoriekurs, ekstern praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Problembasert læring (Case-studie)
 • Laboratoriekurs (det settes kun opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som er fraværende eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester. Studenten har kun rett på 2 forsøk i laboratoriekurset totalt (ikke innen samme semester).
 • Rapporter
 • Tilstedeværelse på varslede obligatoriske forelesninger
 • Godkjent arbeidskrav er gyldig i seks påfølgende semestre

Vurderingsform

Eksamen med 2 deler som hver for seg må være bestått for å få sluttkarakter i faget.

Del 1 (høstsemesteret):

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (80% av endelig karakter).

Del 2 (vårsemesteret):

Hjemmeeksamen fra ekstern praksis erfaring (20% av endelig karakter)

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen på vanlig skoleeksamen (del 1)

Alle hjelpemidler tillatt på hjemmeeksamen (del 2)

Mer om hjelpemidler