Hopp til innhald

BIO171 Anatomi, fysiologi og histologi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om og forståelse for sammenheng mellom de forskjellige vev og organers struktur og funksjon, samt de viktigste mekanismene for regulering av biologiske funksjoner. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om human anatomi og spesielt fysiologi. Studenten skal ha kunnskap om cellers og vevs mikroskopiske utseende. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om cellers oppbygning og funksjon.

 • Store organsystemers generelle oppbygning og funksjon: skjelett, muskel, nerver
 • Blod, vevsvæsker og hemostase
 • Hjerte og sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Fordøyelsessystemet med mage, tarm, galle og lever
 • Nyre - og urinveissystemet
 • Kjønnsorganer og reproduksjon
 • Hormonsystemet
 • Nervesystemet
 • Immunsystemet
 • Celler og ulike vevstypers oppbygning og funksjon
 • Grunnleggende fysiologisk og medisinsk terminologi
 • Blodprøvetaking
 • Hjerte-/lungeredning

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten

• Kan forklare og bruke grunnleggende begreper innen anatomi, fysiologi og histologi

• Kan beskrive biologiske strukturer og fysiologiske mekanismer på celle-, vev-, organ- og organisme nivå

• Har grunnleggende kunnskap om human anatomi og fysiologi i et bioingeniør faglig perspektiv

• Kjenner til blodprøvetaking på grunnleggende nivå

Studenten

• Kan anvende medisinske/biologiske ordbøker og medisinske oppslagsverk

• Kan anvende mikroskop og kunne mikroskopere celler og vev fra ulike organer

• Kan anvende basiskunnskap ved bruk av medisinsk/fysiologisk terminologi

• Kan ta blodprøve av medstudent etter gjeldende retningslinjer

• Kan utføre hjerte-/lungeredning

Studenten

• Kan tilegne seg faglig kunnskap, og formidle dette både skriftlig og muntlig

• Evner å arbeide individuelt og i grupper/kollokvere

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og laboratorieøvelser

Utvalgte nettressurser

Obligatorisk læringsaktivitet

• 4 laboratorieøvelser utført individuelt

• 1 laboratorierapport

Det settes kun opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som er fraværende, eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent laboratoriekurs vil måtte vente til neste gang emnet undervises. En student har kun rett på 2 forsøk i ett laboratoriekurs totalt.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i seks påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BIO121 - Anatomi, fysiologi og histologi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng