Hopp til innhald

BSDAUT100 Sykepleie i Norge, etikk, vitenskapsfilosofi, forskning og kunnskapsbasert praksis

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet tar sikte på å skape kunnskap og bevissthet om sykepleie i Norge med rolleforståelse som hovedmål knyttet til etikk, fag og vitenskap. Innføring i sykepleiens historie og betydningsfulle teoretikere legger grunnlag for forståelse av moderne sykepleie. Undervisning i sykepleieteori og historie, etikk, vitenskapsfilosofi, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om sykepleiens historie.
 • har kunnskap om etikk i sykepleie.
 • har kunnskap om etisk teori, ulike verdisyn, menneskesyn, livssyn og menneskerettigheter.
 • har grunnleggende kunnskap om vitenskapsfilosofi..
 • har kunnskap om forskningsprosesser og ulike vitenskapsteoretiske retninger.
 • har relevant kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder, for å kunne lese og bruke forskningsresultater i skriftlige oppgaver og sykepleiepraksis.

Ferdigheter:
Studenten..

 • kan reflekterer etisk i møte med pasienter.
 • kan lese, skrive og kritisk vurdere faglige tekster.
 • kan skrive faglige tekster basert på oppgavetekniske og etiske retningslinjer.
 • kan planlegg et systematisk arbeid med en praksisnær sykepleiefaglig relevant problemstilling.
 • kan diskuterer og reflekterer over problemstilling, forskningsdesign, og anvendelse av valgt metode.

Generell kompetanse:
Studenten..

 • kan innhente og bruke relevant kunnskap til å vurdere en pasient sin situasjon og beskrive dette.
 • er bevisst egne verdier og menneskesyn.
 • kan anvende yrkesetiske verdier og prinsipper.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesinger
 • Arbeid i grupper
 • Multimodale ressurser
 • Formidling fra studenter
 • Veiledning
 • Medstudentrespons
 • Oppgaveløsing
 • Selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Innlevert prosjektskisse. Skissen har et omfang av 300-500 ord og skal presentere tema for bacheloroppgaven.

Ved ikke godkjent prosjektskisse er det anledning til å levere bearbeida utgave en gang.

Den obligatoriske læringsaktiviteten er gyldig i fire semestre.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen
Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 14 dager. Max 2000 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikke bestått karakter. 

Ny eksamen
Ny eksamen blir gjennomført med samme form som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler