Hopp til innhald

DYK604 Matematikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Aritmetikk og algebra, trigonometri, ligninger, geometri, funksjoner. Omfang: 75 undervisningstimer

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten Kunnskaper ha gode kunnskaper om aritmetikk og algebra, trigonometri, geometri, trykk i gass og væske, og ligninger med to ukjente Ferdigheter kunne anvende matematikken i praksis ved praktiske oppgaver innen gassfysikk, masseberegning, areal, volum og oppdrift i væske Generell kompetanse kunne løse praktiske oppgaver som han møter på arbeidsplassen som masseberegning, praktisk bruk av Arkimedes lov 

Krav til forkunnskaper

Se generelle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium, praktiske øvelser oppgaveløsning blant annet innen blandingsgass, masseberegning, fukt i luft, trykk og oppdrift..

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer, bokstavkarakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Formelark

Mer om hjelpemidler