Hopp til innhald

DYK605 Engelsk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Med utgangspunkt i tekstutvalg relatert til dykking skal studentene få kjennskap til engelsk dykketerminologi rundt utstyr og arbeidsoppgaver for dykkere, skriving av søknad og oppsett av CV og skriving av rapport fra inspeksjonskurs.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten Kunnskaper ha gode kunnskaper om engelsk dykke- og inspeksjonsterminologi ha et godt ordforråd i generell engelsk   Ferdigheter kunne omsette teoretiske kunnskaper i engelsk til praksis kunne anvende inspeksjonsterminologi i praksis   Generell kompetanse ha god muntlig og skriftlig kompetanse i engelsk med spesielt fokus på dykkerelatert engelsk inneha et godt ordforråd i engelsk samt kunne uttrykke seg korrekt i skrift og tale om ulike emner

Krav til forkunnskaper

Se generelle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium, praktiske øvelser, tekstgjennomgåelse, klassediskusjon, gruppearbeid, presentasjoner, skrive skade- og ulykkes rapporter

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Mappevurdering: Muntlig aktivitet i timene, presentasjoner, skriftlige arbeider, prøver.  Trukket muntlig eksamen med bokstavkarakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

 Kompendiet i engelsk og engelsk ordbok

Mer om hjelpemidler