Hopp til innhald

ELE123 Elektriske anlegg

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet energiproduksjon og energidistribusjon.

Innhold

 • Energiproduksjon og energidistribusjon
 • Trefasesystemer
 • Oppbygging av nettsystemer
 • Nettkonstanter
 • Ledningsberegning
 • Spenningsfall og effektberegninger
 • Belastningsfordeling i radial- og maskenett.
 • Effekt- og energitap.
 • Berøringsspenninger.
 • Jordfeil i trefasesystemer
 • Kortslutningsberegninger og mekaniske påkjenninger.
 • Beregning av usymmetriske kortslutningsstrømmer ved hjelp av symmetriske komponenter

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap innen fagfeltet energiproduksjon og energidistribusjon.
 • Kandidaten har kunnskap om gjeldene forskrifter og normer.

 Ferdigheter

 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten kan beherske og anvende grunnleggende beregningsmetoder i faget.
 • Kandidaten kan beherske relevante målemetoder og bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

1. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og regneøvelser

Obligatorisk læringsaktivitet

5 øvingsoppgaver, 3 laboratorieoppgaver. Obligatorisk deltagelse på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved færre oppmeldte enn 10 ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, PC, formelsamling, forskrifter, normer, samt diverse datablader.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOE152 - Elektriske anlegg - Reduksjon: 10 studiepoeng