Hopp til innhald

ELE143D Elektrofaglig basis

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet gir, sammen med elektroemne fra fagskolen, en felles forståelse av elektriske og elektroniske systemer brukt i samtlige elektrofaglige disipliner. Emnet er bygget opp av tre moduler ved at det omhandler kretslære (likestrøm og vekselstrøm), analog elektronikk/digitalteknikk.og fysikk.

Som en integrert del av disse modulene omhandler deler av emnet fysikk i et elektroperspektiv.

 • Kretslære: Teknikker for analyse av likestrømskretser, og teknikker for analyse av kretser med resistiv, kapasitiv og induktiv last. Sentrale elementer er beregning av statiske verdier samt kretsverdier i frekvens- og tidsdomenet ved hjelp av differensiallikninger, komplekse tall, viserdiagrammer og Laplacetransform. Opp- og utlading av spoler og kondensatorer, aktiv og reaktiv effekt, enkle transformatorer samt balanserte 3-fase kretser blir studert.
 • Analog elektronikk og digitalteknikk: DC og signalanalyse av kretser med dioder, transistorer og operasjonsforsterkere er sentralt. Heriblant likerettere, forsterkere og kraftforsyninger. Analyse og design av kombinatoriske kretser.
 • Elektromagnetisme: Magnetiske felt og krefter, elektrisk ladning, felt og induksjon. Kapasitans og induktans. Faststoffysikk, halvlederteori og PN-overganger.

Praktisk arbeid er sentralt i kurset.

Bruk av multimeter, oscilloskop og andre instrumenter. Grunnleggende komponentlære, skjemategning og symbolbruk. Sikkerhet på laboratoriet og holdning til bruk og behandling av instrumenter.

Beregnings-, simulerings- og analyseverktøy blir benyttet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

• Studenten har kunnskap om kretslære, analog og digital elektronikk på et komponentnivå og i et overordnet systemperspektiv

Ferdigheter

Studenten:

 • forstår og kan regne på opp- og utlading av spoler og kondensatorer
 • forstår og kan gjøre beregninger på likestrømskretser, herunder kretser med flere kilder
 • forstår og kan gjøre beregninger i frekvensplanet på kretser med kilder med konstant frekvens
 • forstår balanserte trefasekretser
 • Kan gjøre beregninger på enkle kretser i s-planet
 • forstår og kan gjøre beregninger på forsterkerkretser med operasjonsforsterker
 • forstår og kan gjøre beregninger på ett-trinns forsterkere med bipolare transistorer
 • forstår og kan gjøre beregninger på kretser med dioder
 • forstår enkle spenningsregulatorer
 • forstår og kan gjøre beregninger på kombinatoriske kretser
 • forstår elektrisk ladning, elektriske felt og elektrisk potensial.
 • forstår magnetiske felt og krefter samt kjenner til magnetiske kilder og elektromagnetisk induksjon.
 • forstår oppbyggingen av spoler og kondensatorer og kan beregne henholdsvis kapasitans og induktans.
 • forstår faststoffysikk, halvlederteori og pn-overganger
 • kan arbeide både selvstendig og i team med laboratorieoppgaver.
 • behersker grunnleggende målemetoder og metodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

• Studenten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger

Krav til forkunnskaper

Fagbrev i et elektrorelatert fagfelt

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende elektrokompetanse fra videregående skole.

MAT110 Matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Nettbasert undervisning supplert med samlinger. Bruk av korte videoer med teorigjennomgang.

Praktiske og teoretiske  oppgaver m/veiledning.      

Obligatorisk læringsaktivitet

5 godkjente innleveringer. 2 godkjente laboratorieøvinger med  rapport. Obligatorisk fremmøte på lab.. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i 5  påfølgende semester.

Vurderingsform

4 deleksamener av 2 timers varighet hver i løpet av semesteret, utenfor campus. Hver deleksamen teller 25%.

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått. Alle 4 delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen tas opp igjen alene.

Hjelpemidler ved eksamen

Kunngjerast ved studiestart

Mer om hjelpemidler