Hopp til innhald

ELE306 Robotikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i robotikk og autonome system. Dette omfatter grunnleggende prinsipper, geometrisk representasjon, matematisk modellering, programmering, styring, simulering og anvendelse.

I tillegg omfattes viktige komponenter i anvendelse av robotarmer og mobile roboter som aktuatorer og sensorer.

Læringsutbytte

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om roboter, med fokus på modellering, anvendelse, programmering og simulering.

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om geometrisk representasjon og matematisk modellering av robotarmer og mobile roboter.

Kandidaten har erfaring med modellering, programmering og anvendelse av ulike typer roboter.

Kandidaten behersker enkel programmering og praktisk bruk av minst én type industriell robot.

Kandidaten behersker modellering, programmering, simulering og praktisk bruk av robotarmer og mobile roboter.

Kandidaten kan ta ansvar for prosjekter der anvendelse av industrielle eller mobile roboter er aktuelt.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ELE302 Reguleringsteknikk 2 eller tilsvarende, ELE204 Reguleringsteknikk 1 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratorieøvinger, obligatoriske øvingsoppgaver og en semesteroppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 godkjente øvingsoppgaver, 3 godkjente laboratorieøvinger.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av disse to delene:

  1. Semesteroppgave, tel 30 % på endelig karakter.
  2. Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, tel 70 % på endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen tas opp igjen alene.

Ved færre oppmeldte enn 10 kan skriftlig eksamen bli endra til muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Oppgis ved semesterstart

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ELE108 - Robotikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • TOE057 - Robotikk - Reduksjon: 10 studiepoeng