Hopp til innhald

FOL802 Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema - en helhetlig tilnærming

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet har gjennom teori og praktisk undervisning fokus på arbeid med folkehelse og livsmestring i skolen. 

Studiet er bygd opp rundt fire moduler som bygger på hverandre. Modulene har fokus på:

 1. Begrepsforståelse: Folkehelse og livsmestring
 2. Folkehelse og livsmestring: Samspillet mellom individ og samfunn
 3. Folkehelse og livsmestring: Konkrete eksempler fra barn og unges liv
 4. Folkehelse og livsmestring: Skoleutvikling i profesjonsfellesskap

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om hva skolens styringsdokument sier om det tverrfaglige temaet
 • har spesialisert kunnskap om helsefremming knyttet til elevenes psykiske og fysiske helse i spesifikke skolefag
 • har spesialisert kunnskap om teoretiske perspektiv på folkehelse og livsmestring både på individ- og samfunnsnivå

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om helsefremming i sin profesjonelle praksis i spesifikke skolefag
 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisningopplegg i folkehelse og livsmestring i enkelte fag og/eller tverrfaglige undervisningsopplegg
 • kan utvikle læringsmiljø som ivaretar elevenes helse og livsmestring særlig knyttet til følelsesbevissthet og bevegelse som en integrert del av undervisningen.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for et variert læringsmiljø som oppleves motiverende og meningsfylt både for enkelt eleven, grupper og trinn
 • kan bruke forskningskunnskap om hva som påvirker elevenes fysiske og psykiske helse i sin profesjonelle praksis
 • kan bidra til nytenking og innovasjon på egen skole rundt folkehelse og livsmestring, og legge til rette for reflekterende prosesser med kolleger om skolens arbeid med det tverrfaglige temaet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil primært være digital (både asynkron og synkron). To fysiske samlinger på campus Bergen (med forbehold om endring): En ved oppstart og en midtveis i studiet. De fysiske samlingene vil inneholde både teoretisk klasseromsundervisning og praktisk undervisning i nærmiljøet. I tillegg vil det være to synkrone nettsamlinger i løpet av semesteret. De fysiske samlingene er obligatoriske. Studentaktive læringsformer vektlegges. Nærmere informasjon om praktisk eksamen vil bli gitt av faglærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne fremstille seg til eksamen må alle arbeidskrav være godkjent.

 • (digital, synkron samling): Refleksjonsoppgave i gruppe om felles arbeid i profesjonsfelleskapet knyttet til det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring
 • (fysisk samling): Individuell oppgave om hvordan det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring kan dekkes i skolefag
 • fysisk samling): Gruppearbeid knyttet til en konkret satsning i profesjonsfelleskapet innen folkehelse og livsmestring
 • (digital, synkron samling): Innlevering av utkast til plan for gjennomføring av praktisk eksamen knyttet til konkret arbeid med livsmestring og folkehelse i profesjonsfelleskapet

Nærmere informasjon om arbeidskravene vil bli gitt av faglærer.

Vurderingsform

 • Praktisk eksamen som kan foregå enten individuelt eller i gruppe (inntil 3 personer, ca. 60 minutt
 • Karakter bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler