Hopp til innhald

FOR016 Fysikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Fysikkpensum:

 • Måleenheter
 • Rettlinjet bevegelse
 • Kraft og bevegelse langs en rett linje
 • Kraft og bevegelse i to dimensjoner
 • Mekanisk energi
 • Statikk
 • Mekanikk i væsker og gasser
 • Termofysikk
 • Elektrisitet
 • Lys
 • Bølger
 • Atomfysikk
 • Grunnleggende kjemi og kjernefysikk

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene for realfagskurset er formulert i tråd med fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Kunnskap 

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i fysikk på en slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.
 • Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor fysikk. 
 • Kandidaten har kunnskap om fagets grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.
 • Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.
 • Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.
 • Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kurset krever forkunnskaper tilsvarende Naturfag Vg1.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Individuell veiledning
 • Gruppevis veiledning
 • Gruppeoppgaver
 • Muntlige presentasjoner
 • Skriftlige besvarelser
 • Praktiske oppgaver
 • Egenstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk innlevering hvert semester, samt prøveeksamen i vårsemesteret. Innleveringen, samt prøveeksamen må være godkjent for å få tatt eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Karakteren på eksamen teller 100 % av karakteren i faget.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Kalkulator (godkjent for videregående skoler)
 • Formelsamling (godkjent for videregående skoler)

Mer om hjelpemidler