Hopp til innhald

INN524 Innovasjon i tverrfaglige studentteam

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet gir studentene kunnskap om og praktisk erfaring med en innovasjonsprosess. I emnet skal studentene ta utgangspunkt i en idé til et nytt produkt, prosess eller tjeneste og omgjøre dette til en løsning som skal testes i praksis med aktuelle brukere og potensielle kunder. Utviklingen av løsningen skal skje gjennom gjentagende interaksjoner med relevante aktører som oppfinner, forsker, brukere, kunder, samarbeidspartnere og andre. I emnet skal studentene jobbe i tverrfaglige team med å utvikle løsningen.  

Studentene kan ta utgangspunkt i i) en egen forretningsidé, ii) en idé fra et regionalt forsknings- eller næringsmiljø, eller iii) en idé fra en bedrift eller en offentlig virksomhet i regionen. Ideene skal være teknologi- og/eller forskningsbaserte, ha høy innovasjonsgrad og et internasjonalt potensial. HVL vil samarbeide tett med sentrale aktører i regionen for mobilisering av relevante ideer.   

Emnet kombinerer praktisk orienterte seminarer og arbeid i tverrfaglige studentteam. Studentene får en praktisk innføring i hvordan de kan nyttiggjøre seg av ulike innovasjonsmetodikker for å utvikle ideer. Emnet gir også studentene en praktisk innføring i bruk av prototyping i forretningsutvikling. Emnet gir studentene erfaring med og kunnskap om arbeid i tverrfaglige team, som kreativitet i team, læring og teamledelse, samt praktiske ferdigheter og erfaring knyttet til arbeid i tverrfaglige team. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tenke kritisk rundt bruk av innovasjonsmetodikk, samt refleksjon rundt egen læring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

 • har inngående kunnskaper om innovasjonsprosessen og hvilken rolle samspillet mellom ulike aktører har i utvikling og realisering av en idé
 • har avansert kunnskap om ulike innovasjonsmetodikker for å utvikle ideer, og kan reflektere kritisk omkring anvendelse av slike metodikker

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere relevansen av ulike innovasjonsmetodikker og kan anvende disse i arbeidet med å realisere en idé
 • er kjent med prototyping som metodikk i forretningsutvikling, og kan anvende prototyping i utvikling av en idé
 • har evne til å reflektere over hva som fremmer og hva som hindrer tverrfaglig samarbeid i team
 • kan kommunisere resultater fra innovasjonsprosjektet til eksperter fra næringslivet.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan forstå utfordringer med tverrfaglige teamarbeid og kan bidra i tverrfaglige team gjennom å vise samarbeidsevne, kreativitet og ansvarlighet
 • kan forstå de ulike fasene som inngår i en innovasjonsprosess og kan i praksis gjennomføre/utvikle en innovasjon i tett interaksjon i et team og med andre relevante aktører/brukere
 • kan bidra til nytenking og kreativitet i innovasjonsprosesser

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INN500 Innovasjon, teknologi og ledelse, INN510 Hvordan forstå entreprenører og entreprenørskap, INN518 Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner og INN520 Innovasjon og Entreprenørskap i praksis - i en regional kontekst/Gründerskolen i Houston/INN520 Sør-Afrika.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene omfatter studentaktive oppstartsseminarer, arbeid med innovasjonsprosjekt gjennom tverrfaglige studentteam, studentgruppepresentasjoner samt deltagelse på ettermiddagsseminarer. I oppstartsseminarene får studentene en praktisk innføring i innovasjonsmetodikker, tverrfaglige team og nettverksbygging. Studentene får også en praktisk innføring i prototyping gjennom intensivseminar på Marineholmen Makerspace. Teamarbeidet utgjør hoveddelen av kurset, og det forventes at studentteamene arbeider selvstendig med ansvar for progresjon, arbeidsdeling osv. Hvert studentteam blir også tildelt mentorer som skal gi råd og hjelp underveis. Teamene skal presentere foreløpige resultater fra prosjektet på en midtveissamling for tilbakemeldinger. Det endelige resultatet skal presenteres for et eksternt ekspertpanel. I tillegg skal studentteamet skrive en prosjektrapport fra prosjekt- og teamarbeidet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk deltagelse på fem seminar
 • Obligatorisk deltagelse på intensivseminar om prototyping
 • Presentasjon på midtveissamling (i team)
 • Hvert studentteam må minst ha 3 obligatoriske møter med sin HVL-mentor

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og påfølgende semester.

Vurderingsform

Deleksamen med en skriftlig prosjektrapport (teambasert) og muntlig gruppevis presentasjon/vurdering (teambasert). Karakter blir gitt gruppevis. Alle delene må være bestått for å få karakter i emnet.

Den skriftlige prosjektrapporten utgjør 60% av endelig karakter, og den muntlige presentasjonen utgjør 40%.

 • Skriftlig prosjektrapport (teamarbeid) på 20-30 sider
 • Muntlig presentasjon og eksamen, ca. 50 minutter

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ224 - Innovasjon i tverrfaglege team - Reduksjon: 7,5 studiepoeng