Hopp til innhald

INT506 Kliniske studier 3

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studenten skal i dette emnet fordype seg i intensivsykepleien til medisinske og kirurgiske intensivpasienter, samt nyfødte og brannskadepasienter. Det vektlegges en reflektert og integrert anvendelse av kunnskaper basert på forskning, egne og fagfellers erfaringer, og pasientens og pårørendes preferanser for beste praksis i intensivsykepleien. På dette nivået forventes at studenten skal utvikle kompetanse til å ta selvstendig ansvar for en intensivpasient. Selvstendighet i å kunne identifisere og utøve intensivsykepleie også i komplekse situasjoner vektlegges. Fokus på pasientens trygghet og velvære, pasientopplevelser og pasientsikkerhet, skal være en integrert del i utøvelsen av intensivsykepleien. Eget arbeidshefte følger de kliniske studiene.

 • Intensivsykepleie til pasienter ved svikt i vitale organsystemer
 • Kommunikasjon og omsorg for pasienter i alle aldre og deres pårørende
 • Pasientsikkerhet
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Hjelp til hjelperne
 • Anvender forskningsbaserte kunnskaper i klinisk praksis

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskaper om og kan reflektere over intensivsykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og ansvar i ny eller aktuell avdeling
 • kan analysere og formidle kunnskap i forhold til observasjon, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor den akutt/kritisk syke pasienten og utfører helhetlig intensivsykepleie selvstendig under veiledning.
 • har kunnskaper om intensivsykepleiers stress og mestring i møte med intensivpasienten og pårørende
 • har kunnskaper om intensivsykepleiers rolle og funksjon i det tverrfaglige teamet

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • avansert og sikker anvendelse av relevant elektromedisinsk utstyr i en intensivavdeling
 • kan selvstendig observere, vurdere, iverksette og revurdere tiltak i utøvelsen av intensivsykepleie til pasienter
 • kan planlegge mottak av akutte og labile pasienter selvstendig, og ta imot akutte og labile pasienter i samarbeid med veileder
 • kan anvende ulike dokumentasjonsformer og rapportere den utførte sykepleien
 • Kan utføre sikker medikamenthåndtering i akutte situasjoner
 • kan ha selvstendig ansvar for den stabile intensivpasienten
 • kan kommunisere og samarbeide i det tverrfaglige teamet rundt pasienten

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan selvstendig utøve intensivsykepleie til pasient og pårørende
 • kan bidra selvstendig til fagets forskning og utvikling innen intensivsykepleien.
 • kan ta initiativ til og reflekterer over etiske dilemmaer i møte med pasient og pårørende, samt tar ansvar for å drøfte etiske utfordringer i det tverrfaglige teamet.
 • kan vise integrert forståelse for pasientsikkerhet i utøvelse av intensivsykepleien

Krav til forkunnskaper

INT505 (Kliniske studier 2)

Undervisnings- og læringsformer

 • Selvstudie
 • Ressursforelesninger/temadager
 • Simulering
 • Klinikksamlinger, veiledningsgrupper
 • Individuell veiledning
 • Skriftlig lærings- og evaluerings dokumentasjon
 • Obligatorisk fremmøte i kliniske studier til angitt undervisning, simulering, klinikksamling, veiledningsgrupper, veiledningssamtaler
 • Praktisk test i bruk av elektromedisinsk utstyr (EMU)
 • Emnet kan bestå av praksisstudier ved ulike seksjoner og omfatter:
  • Kirurgisk intensivavdeling
  • Medisinsk intensiv- og overvåking
  • Postoperative avdelinger

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk Bestått /ikke bestått.

Vurderingen baserer seg på studentens kliniske ferdigheter, samt at læringsutbytter og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. Inkludert i vurderingen inngår studentens skriftlige plan og egenevaluering knyttet til læringsutbyttebeskrivelsen, samt godkjent praktisk test i elektromedisinsk utstyr. 

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere.

Ny klinisk periode Ved ikke bestått vurdering, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom studenten får varsel om ikke bestått på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.

Se informasjon om praksis for FHS

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler