Hopp til innhald

KJE120 Instrumentell analyse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studenten grunnleggende kunnskaper om, samt ferdigheter i bruk av, de viktigste instrumentelle analysemetodene innen kjemisk analyse. Det vektlegges derfor at studenten skal tilegne seg ferdigheter gjennom eksperimentelle laboratorieøvinger. Studenten skal dessuten utvikle en forståelse for nytten av instrumentelle analysemetoder i flere fagfelt innen kjemi. Studenten vil i tillegg bli introdusert for noen få teknikker innen prøvebehandling samt bruk av kvalitetskontrollprøver.                

Instrumentelle analysemetoder i emnet er

 • molekylspektroskopiske metoder som ultrafiolett-synlig spektroskopi og infrarød spektroskopi
 • atomspektroskopiske metoder som atomabsorpsjonsspektroskopi og atomemisjonsspektroskopi
 • elektrokjemiske metoder med fokus på potensiometri
 • analytiske separasjonsmetoder som væske- og gasskromatografi

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE120 Instrumentell analyse skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Studenten

 • kan forklare prinsippene for ulike kalibreringsmetoder
 • kan forklare prinsippene for kvantitative analysemetoder
 • kan beskrive oppbygning og virkemåte for grunnleggende analyseinstrument

Studenten

 • kan utføre kvalitative og kvantitative analyser der anvendelse av kalibreringsmetoder inngår
 • kan vurdere usikkerhet og feilkilder i utførte analyser
 • kan utføre statistisk databehandling og plotte grafer i Excel
 • kan skrive rapporter fra gjennomførte laboratorieøvinger

Studenten 

 • har innsikt i bruksområder og begrensninger for kalibreringsmetoder og analysemetoder
 • kan samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid
 • har innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av sikkerhetsdatablader og fra laboratorieerfaring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Generell kjemi og KJE115 Statistikk og kjemometri.

Undervisnings- og læringsformer

Teoriundervisning med oppgaveløsning. Bruk av Excel til beregninger og til plotting av grafer. Quiz med flervalgsspørsmål benyttes både som repetisjon og som laboratorieforberedelse. Laboratoriegjennomganger. Praktiske laboratorieøvinger. Rapportskriving med bruk av Excel. Veiledning i sammenheng med laboratorieøvinger og rapportskriving. Gjesteforelesning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Seks laboratorieøvinger der skriftlig rapport fra hver øving må være godkjent for å få gå opp til eksamen. En rapport som ikke er godkjent kan leveres på nytt to ganger. Både de praktiske laboratorieøvingene og de skriftlige rapportene utføres i grupper.

Alle laboratorieøvinger er obligatoriske. Det er også obligatorisk fremmøte til undervisning med gjennomgang av laboratorieøvinger. Faglærer kan for enkelttilfeller innvilge fritak fra laboratoriegjennomgang.

Godkjente laboratorieøvinger er gyldige i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler:

Del 1: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.                                                                                              Deleksamen 1 vil bli avholdt i det digitale eksamenssystemet WISEflow. Tid og sted for deleksamen 1 blir opplyst på Studentweb.

Del 2: En individuell skriftlig rapport fra en laboratorieøving som er utført i gruppe.      Laboratorieøvingen i del 2 utføres i tillegg til de seks som inngår i arbeidskravet. Deleksamen 2 skal leveres inn i WISEflow innen gitt tidsfrist.

Bokstavkarakter i emnet settes på grunnlag av del 1 som teller 70 % av sluttkarakteren, og del 2 som teller 30 % av sluttkarakteren.

Karakterskala er A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått bokstavkarakter i emnet.

Ved ikke bestått karakter på del 1, kan skriftlig skoleeksamen tas på nytt ved ny eksamen neste semester. Karakter på del 2 beholdes ved nye eksamener i del 1.

Ved ikke bestått karakter på del 2, kan det leveres en forbedret versjon av rapporten til sensur i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon en gang. Eventuelt må laboratorieøvingen gjennomføres på nytt neste studieår, i høstsemesteret. Karakteren fra den skriftlige skoleeksamen i del 1 beholdes.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KJE101 - Instrumentell analyse - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • TOK006 - Instrumentell Analyse - Reduksjon: 10 studiepoeng