Hopp til innhald

M120DR113 Dramapedagogikk og teaterteori

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette er emne 1 i mastergraden i dramapedagogikk og anvendt teater. Emnet skal gi en dypere forståelse av forholdet mellom drama og teater og videreutvikle en solid basis for dramaundervisning, teaterformidling og dramapedagogisk forskning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium har studenten kunnskaper om  

  • historiske og generelle utviklingstrekk i dramapedagogikk 
  • historiske og generelle utviklingstrekk i teaterkunsten fra antikken til postmoderne teater, 

og fordypende kunnskap om 

  • ulike former for anvendt teater, deltakende teater og community theatre, 
  • dramapedagogikkens og scenekunsten rolle i undervisning, utdanning, kunst og kulturliv. 

Ferdigheter

Etter endt studium kan studenten

  • problematisere filosofiske, kunstfagdidaktiske og kunstneriske tradisjoner på feltet,
  • reflektere kritisk og konstruktivt om fagområdets teori og praksis.

Generell kompetanse

Etter endt studium kan studenten

  • planlegge, gjennomføre og analysere dramaundervisning og teaterformidling med grunnlag i fagteori,
  • gjøre greie for fagområdets uttrykksformer og kunstfagdidaktiske metoder på ulike samfunnsområder.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger og seminarer 2-3 dager per uke. Av hensyn til videre progresjon i studiet forutsettes aktiv deltaking i undervisning, selvstendige litteraturstudier og at studentene bidrar med workshop og seminarframlegg. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

  • Arbeidskrav 1 i gruppe: Utvikling, gjennomføring og analyse av et dramaforløp for en bestemt målgruppe. Studentene skal utvikle og gjennomføre innledningsfasen (1,5 time) til et prosessdrama for en tenkt målgruppe. Forløpet skal gjennomføres med de andre studentene på masterstudiet.
  • Arbeidskrav 2 i par: Skriftlig fremlegg av en valgt pensumartikkel. Studentene skal analysere og reflektere over tekstens faglige intensjon/problemstilling, argumentasjon og kildegrunnlag.

Nærmere retningslinjer foreligger ved emnestart.

Arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 5 dager. Studenten skal skrive en sakprosatekst, med omfang ca. 4000 ord. Lærerne gir ikke veiledning i tilknytning til gjennomføringen av hjemmeeksamen. Oppgaven skrives med halvannen linjeavstand.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler