Hopp til innhald

MACREL-OPG Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Masterarbeidet skal være et selvstendig empirisk og vitenskapelig arbeid der kandidaten dokumenterer innsikt i forskning og utviklingsarbeid knyttet til eget profilområde, relevant teori, og anvendelse av og refleksjon over metoder som har betydning for arbeidets problemstilling, gjennomføring og/eller problemområde. Gjennom formidling av egne forskningsresultater innenfor valgt profilområde, skal kandidatene reflektere over andres og eget arbeid, og vurdere relevante pedagogiske, kunstneriske og didaktiske utfordringer og problemstillinger knyttet til forskningsfeltet.

Masterarbeidet skal omfatte:

 • Problemformulering og/eller problemområde
 • Redegjørelse for og refleksjon over relevante vitenskapsteoretiske og estetiske perspektiver, relevante teoretiske begreper og faglig plassering
 • Valg av og begrunnelse for FoU-design og metoder i arbeidet
 • Tydelig og kommuniserende presentasjon og dokumentasjon av arbeidet
 • Refleksjon over og drøfting av arbeidsprosesser og resultater

Masterarbeidet skal utformes i samsvar med gjeldende regler for masterarbeider ved Høgskulen på Vestlandet. Det legges vekt på god systematikk og klar framstillingsform.

Kandidaten skal som masterprosjekt gjennomføre eit kunstfagdidaktisk FOU-arbeid med eller uten innslag av praktisk skapende / utøvende virksomhet. I masterprosjekt der kunstneriske prosesser er en del av kandidatens virksomhet i emnet skal det anvendes relevante metoder for å utforme et offentlig tilgjengelig kunstnerisk arbeid. Masterprosjektet kan gjennomføres som et fullt ut individuelt arbeid eller som et samarbeid mellom to kandidater. Kandidatens refleksjon over arbeidet og dets betydning og relevans for estetiske læreprosesser skal være en del av prosjektet.  

Ved gjennomføring av masterarbeid 1) uten innslag av kunstnerisk virksomhet skal den skriftlige delen normalt ha et omfang på 21 000-28 000 ord (60-80 sider). Hvis to kandidater samarbeider, skal den skriftlige delen være på totalt 38 000-45 000 ord (110-130 sider). I tillegg kommer sammendrag, forord, innholdsliste, litteraturliste og vedlegg.

Ved gjennomføring av masterarbeid 2) med innslag av kunstnerisk virksomhet skal dokumentasjon av det kunstneriske resultatet leveres sammen med et skriftlig materiale som formidler kandidatens refleksjon knyttet til arbeidet. Kandidaten velger selv medium og form på innleveringen av arbeidet. Samlet skal arbeidet tilsvare et totalomfang på 45 studiepoeng, der den skriftlige delen normalt vil være på 12 000-15 000 ord (30-40 sider). Hvis to kandidater samarbeider, skal den skriftlige delen være på totalt 21 000-28 000 ord (60-80 sider). I tillegg kommer sammendrag, forord, innholdsliste, litteraturliste og vedlegg. Ved tilfeller der den kunstneriske prosessen utgjør en begrenset del av prosjektet kan veileder definere at det skriftlige arbeidet skal være større enn det som er skissert under punkt 2). 

Ved samarbeid i masterarbeidet skal arbeidsmengden være likt fordelt mellom kandidatene. Det legges ved en underskrevet erklæring på delt arbeidsansvar. Samarbeidende kandidater skal ha individuelle muntlige presentasjoner og individuelle muntlige høringer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert kunnskap om relevant faglig, kunstnerisk og vitenskapsteoretisk grunnlag for eget masterarbeid
 • har bred kunnskap om nasjonal og internasjonal litteratur om FoU-arbeid som kan knyttes til eget masterarbeid
 • forstår og reflekterer kritisk omkring kravene til vitenskapelighet og systematikk knyttet til eget arbeid
 • har kunnskap om etiske standarder som må oppfylles ved forberedelse og gjennomføring av FoU-prosjekter

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan problematisere og drøfte forsknings- og utviklingsspørsmål knyttet til eget masterarbeid
 • kan avgrense slike spørsmål og gjennomføre et større eget FoU-arbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan planlegge og velge ut egnet strategi og metoder for eget masterarbeid, og reflektere kritisk over egne valg
 • kan dokumentere, framstille og formidle arbeidet på en tilfredsstillende måte og reflektere over arbeidets relevans for aktuelle læringsformål

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre og dokumentere et større FoU-arbeid på tilfredsstillende og relevant måte enten som et fullt ut individuelt arbeid eller som en del av et større FoU prosjekt
 • kan kommunisere og formidle resultat av større FoU arbeid på en tilfredsstillende og relevant måte
 • kan drøfte og reflektere over egne valg i FoU-prosessen og sette disse i et større Fou-perspektiv
 • kan inngå som aktiv deltaker i ulike Fou-opplegg/prosjekter og analysere kritisk hvilke bidrag eksisterende Fou-basert kunnskap kan bidra med for å løse pedagogiske utfordringer i aktuelle læringsituasjoner

Krav til forkunnskaper

For å få lov til å avlegge eksamen/levere masteroppgaven, må 1. år og vitenskapsteori og forskningsmetoder være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

MACREL, alle emner 1. år, og MACREL-VIT

Undervisnings- og læringsformer

Masterarbeidet er et selvstendig studium, nært knyttet til tidligere emner i studiet, og skal gjennomføres under veiledning. Kandidaten får veileder så snart tema for masterarbeidet er avklart og godkjent. Det vil bli lagt til rette for at Kandidatene kan knytte masterarbeidet sitt til pågående FoU-arbeid ved HVL. På denne måten vil kandidaten også kunne ha stor nytte av andre master- og Ph.D-studenter som arbeider inn mot ulike prosjekt ved institusjonen. Presentasjoner av arbeidet for andre masterstudenter er en integrert del av studiet, og obligatoriske felles seminarer vil bli gjennomført i en tidlig og en sen fase av prosessen. Det skal utarbeides en egen veiledningsplan for og i samråd med studentene. Kandidatene har et selvstendig ansvar for å søke veiledning etter avtalt plan, og har ansvar for masterarbeidet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse og presentasjon av pågående masterprosjekt på to (heltidsstudenter) / tre (deltidsstudenter) samlinger. 

Vurderingsform

Masteroppgaven (70%)

Muntlig eksamen (30%)

Karakterskala A-F, der A er best og F er ikke bestått.

Samlet karakter (A-F) blir fastsatt på grunnlag av kvaliteten på masteroppgaven (70%), presentasjon og høring (30%).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler