Hopp til innhald

MAFYS502 Intensivfysioterapi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og videre kvalifisering innen fysioterapi relatert til pasienter på intensivavdelinger. I emnet drøftes og undervises det i kunnskapsbasert vurdering, behandling og rehabilitering relatert til praksisnære problemstillinger i spesialhelsetjenesten. Emnet er delt i to likeverdige deler, der en del er samlingsbasert og den andre delen er 5 uker praksis. Tema i emnet:

 • Sykdomslære 
 • Intensivfysioterapi 
 • Fysiologiske responser 
 • Medisinsk teknisk utstyr 
 • Billeddiagnostikk 
 • Laboratorieanalyser 
 • Smerte 
 • Palliativ fysioterapi 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Kunnskapsbasert fysioterapi innen fagområdet 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om de vanligste fysioterapeutiske undersøkelsesmetoder, funksjonstester og behandling til pasienter innlagt ved intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om forhold rundt smerte og funksjon hos pasienter som trenger intensivbehandling
 • har inngående kunnskap om fysiologiske responser på fysioterapi hos pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om medisinsk behandling og bruk av medisinsk teknisk utstyr til pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om laboratorieanalyser relatert til fysioterapi for pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om fysioterapi til pasienter som trenger lindrende/palliativ behandling
 • har innsikt i fortolkning av billeddiagnostiske beskrivelser og kan sette disse i sammenheng med kliniske funn
 • har innsikt i kunnskapsgrunnlaget for implementering av tiltak i intensiv fysioterapi praksis

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan undersøke, vurdere og behandle pasienter på intensivavdeling med hensyn til smerte, funksjon, aktivitet og deltakelse ut fra et kunnskapsbasert fysioterapifaglig perspektiv
 • kan anvende relevante fysioterapeutiske tilnærminger og teknikker, herunder tilpasset intensitet og dosering
 • kan anvende selvstendige kliniske resonneringer for å ta reflekterte beslutninger om fysioterapitiltak i intensivfysioterapi
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan ivareta pasienter med sammensatte problemstillinger
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å beskrive, forstå og formidle funksjonsvurdering og begrunne behandlingstilnærming og dosering 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Tidligere gjennomførte emner ved studiet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Undervisnings- og læringsformer består av forelesninger og studentaktive læringsformer som simulering/ferdighetstrening, gruppearbeid og seminarer. I tillegg kommer selvstudium og praksis. Praksis består av fem ukers veiledet praksis. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke, inkludert i praksisperioden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Vurderingen er todelt og begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Del 1: Praksisstudier
Praksisstudiet vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. I vurderingen inngår også et refleksjonsnotat. Omfang 700 - 1000 ord.

Praksisveileder anbefaler om praksis er godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksisstudiene.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, så skal studenten få varsel med begrunnelse og hvilke krav som må oppfylles for å kunne bestå praksis.

Del 2:  Muntlig eksamen
Studenten skal lage en presentasjonen som skal ta maksimalt 10 minutter (ca. 8 PowerPoint slides), deretter beregnes 15 minutter til spørsmål og diskusjon. Sensor kan stille spørsmål fra hele pensum relatert til tema som presenteres og til pensum generelt.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Ny eksamen 
Ved ikke bestått deleksamen, må aktuell del tas på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Presentasjon med nødvendige notater for å fremføre presentasjonen.

Mer om hjelpemidler