Hopp til innhald

MAFYS522 Fysioterapi ved muskelskjelettproblemer: Kirurgi og skader

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og videre kvalifisering innen fysioterapi relatert til traumer og kirurgi ved muskelskjelettplager. I emnet drøftes og undervises det i kunnskapsbasert vurdering, behandling og rehabilitering relatert til praksisnære problemstillinger i spesialhelsetjenesten. Emnet er delt i to likeverdige deler, der en del er samlingsbasert ved campus og den andre delen er en 5 ukers praksisperiode. Aktuelle tema i emnet:

 • Sykdomslære
 • Fysioterapiundersøkelse
 • Fysioterapibehandling
 • Ikke-kirurgisk behandling
 • Kirurgiske inngrep
 • Smerte
 • Postoperative komplikasjoner og restriksjoner
 • Billeddiagnostikk
 • Tverrfaglig samarbeid

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap:
Studenten…

 • har avansert kunnskap om fysioterapeutiske undersøkelsesmetoder, funksjonstester og behandling
 • har inngående kunnskap om hvordan pasienters medisinske/kirurgiske helseproblemer sees i et perspektiv med kroppsstruktur og -funksjon, aktivitet og deltakelse.
 • har avansert kunnskap om sykdomslære, utbredelse og kontekst ved traumer og kirurgi ved muskelskjelettplager
 • har kunnskaper om vanlige ortopedisk-kirurgiske og revmakirurgiske inngrep, og har inngående kunnskaper om vanlige restriksjoner og komplikasjoner etter ortopedisk kirurgi og revmakirurgi
 • kan anvende kunnskap om laboratorieanalyser og billeddiagnostikk relatert til fysioterapi ved traumer og kirurgi ved muskelskjelettplager
 • kan analysere praktiske og forskningsrelaterte problemstillinger innen emnet og kritisk drøfte disse

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan selvstendig gjennomføre vurderinger, undersøkelser og behandlinger av pasienter i spesialisthelsetjenesten med hensyn til smerte, funksjon, aktivitet og deltakelse, ut fra et kunnskapsbasert fysioterapifaglig perspektiv
 • kan anvende relevante fysioterapeutiske behandlingstilnærminger og -teknikker, tilpasset pasientens forutsetninger
 • kan selvstendig resonnere klinisk for å ta veloverveide beslutninger om fysioterapitiltak
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan anvende sine kunnskaper for å gjennomføre gode undersøkelser og behandlinger av pasienter med sammensatte problemstillinger
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Forutgående emner på masterstudiet i klinisk fysioterapi.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Undervisnings- og læringsformer består av forelesninger og studentaktive læringsformer som simulering/ferdighetstrening, gruppearbeid og seminarer. I tillegg kommer selvstudium og praksis. Praksis består av fem ukers veiledet praksis. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke, inkludert i praksisperioden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Vurderingen er todelt og begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Del 1:Praksisstudier
Praksisstudiet vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. Vurderingen inkluderer et refleksjonsnotat. Omfang som700 - 1000 ord.

Praksisveileder anbefaler praksis godkjent eller ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, så skal studenten få varsel med begrunnelse og hvilke krav som må oppfylles for å kunne bestå praksis.

Del 2:  Muntlig eksamen
Basert på pasientvurdering/-behandling, samt pensum og undervisning gitt i løpet av emnet. Presentasjonen skal ta maksimalt 10 min (ca. 8 PowerPoint slides), deretter beregnes ca. 10 minutter til spørsmål og diskusjon. I forbindelse med utspørring og diskusjon kan sensor stille spørsmål fra hele pensum i emnet.

Vurderingsuttrykk 
Bestått/ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått del 1 eller del 2 må aktuell del tas på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler