Hopp til innhald

MAMET1KS Vitenskapsteori, etikk og metode

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I dette emne skal studentene tilegne seg en grundig forståelse av vitenskapsteori, forskningstilnærminger og forskningsetiske problemstillinger i helse- og sosialfagene. Vitenskapsteoridelen diskuterer vitenskapene/fagområdene sine grunnforutsetninger, og hvilke typer av kunnskap som blir produsert innenfor de ulike fagområdene. Studentene skal tilegne seg inngående kunnskap i kvalitativ og kvantitativ metode, og i ulike forskningstilnærminger. Aktuelle problemstillinger fra egen yrkesbakgrunn eller annen relevant sosial praksis vil bli tematisert og diskutert for å vise hvordan ulike forskningstilnærminger gir ulike bidrag til ny kunnskap. Emnet bidrar til utvikling av kunnskaper i forskningsetikk og etiske problemstillinger knyttet til det å forske på, og jobbe med mennesker.

Emnet kan gå over ett eller to semestre, og emnet skal dekke sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og begreper i helse- og sosialfagene. Innholdet i emnet dekker forholdet mellom kunnskapsbegrep, metodologi og metode, knyttet topp mot eget fagområde. Grunnleggende karakteristika, muligheter og begrensninger ved kvantitativ og kvalitativ orienterte forskningsdesign vektlegges i emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og betydning av disse for eget fagområde
 • har inngående kunnskap om sentrale forskningsetiske problemsstillinger og begreper som har relevans for helse- og sosialfag
 • har inngående kunnskap om ulike forskningstilnærminger og deres muligheter og begrensninger

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan identifisere og drøfte vitenskapsteoretiske posisjoner i ulike typer forskning
 • kan anvende forskningsetiske prinsipper i alle steg i forskningsprosessen
 • kan analysere og forholde seg kritisk til det mest egnede forskningsdesign for ulike typer forskningsspørsmål
 • kan anvende og vurdere egnete metoder for datainnsamling, dataanalyse og resultatpresentasjon

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan kritisk analysere og reflektere over forholdet mellom de ulike stegene i forskningsprosessen
 • kan formidle vitenskapsteori, forskningsspørsmål, forskningsmetode, empiriske funn og betydning av ny kunnskap for eget fagområde
 • kan analysere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger
 • kan analysere og reflektere over vitenskapsteoretiske problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er nettbasert, og det kreves god internett tilgang og mulighet for å kommunisere via nettmøter. Arbeidsformer er gruppearbeid og diskusjon, individuelt arbeid, selvstudium, undervisningsvideoer, quiz og samarbeidende læring (peer-rewiewing).

Studenten vil motta og levere oppgaver i Canvas, og den vil også kommunisere med både medstudenter og lærere via denne læringsplattformen. Det vil bli avholdt regelmessige nettmøter/videokonferanser. For å delta på møtene trenger studenten mikrofon, høyttaler og webkamera.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke ved fulltidsstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er seks obligatoriske læringsaktiviteter der to er knyttet til kvalitativ forskningstilnærming, to til kvantitativ forskningstilnærming og to til vitenskapsteori. Forskningsetikk inngår i alle alæringsaktivitetene.

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godjent før studentene kan fremstille seg til eksamen:

 1. Studiedesign og utvalg i kvalitativ forskningsdesign Arbeidet består av en gruppebesvarelse på inntil 1200 ord og en kritisk vurdering av medstudenters gruppearbeid
 2. Datainnsamling og analyse i kvalitativ forskningsdesign Arbeidet består av en gruppebesvarelse på inntil 1200 ord og en kritisk vurdering av medstudenters gruppearbeid
 3. Studiedesign og utvalg i kvantitativ forskningsdesign Arbeidet består av en gruppebesvarelse på inntil 1200 ord og en kritisk vurdering av medstudenters gruppearbeid
 4. Datainnsamling og analyse i kvantitativ forskningsdesign Arbeidet består av en gruppebesvarelse på inntil 1200 ord og en kritisk vurdering av medstudenters gruppearbeid
 5. Rasjonalisme og empirisme Arbeidet  består av en gruppebesvarelse på inntil 1200 ord og en kritisk vurdering av medstudenters gruppearbeid
 6. Fenomenologi og hermeneutikk Arbeidet består av en gruppebesvarelse på inntil 1200 ord og en kritisk vurdering av medstudenters gruppearbeid

Læringsaktivitetene 1 og 2 bygger på hverandre, og arbeidene 3 og 4 bygger på hverandre. 

Vurderingsform

Oppgave med et omfang på 3500 ord +/-10%

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen 
Ved ikke bestått leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen begrensninger

Mer om hjelpemidler