Hopp til innhald

MDIP502A Didaktiske praksiser rettet mot profesjons- og fagutvikling i kroppsøving og mat og helse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet gir studentene anledning til å fordype seg innenfor et av undervisningsfagene kroppsøving eller mat og helse med tilhørende fagdisiplin i skolen. Det fokuseres på didaktiske praksiser med et overordnet perspektiv hvor didaktikk forstås som utvikling av et fagfelt og profesjonsutvikling. I tillegg blir politikkutforming sentralt og den nasjonale politikken for undervisningsfagene kroppsøving og mat og helse, og valgfagene på ungdomstrinnet som har innslag av fysisk aktivitet og kosthold. Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et felt som er relevant for opplæringen i enten mat og helse eller kroppsøving, og rette seg inn mot et spesifikt tema for masteroppgaven.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

  • har inngående kunnskap om profesjonsutvikling og faglig utvikling
  • har inngående kunnskap om nyere teoretiske perspektiver på didaktikk forstått som utvikling av et fagfelt
  • har inngående kunnskap om valgfagene og ressurser i skolens nærmiljø kan være relevant i arbeid med kroppsøving og mat og helse
  • har faglig utvikling og inngående kunnskaper om et forskningsområde studenten velger å fordype seg i

Ferdigheter 

Studenten

  • kan analysere og kritisk vurdere hvordan ulike undervisningsdesign kan utvikles i et profesjonsfellesskap
  • kan analysere et undervisningsmiljø med tanke på faglig utvikling og profesjonsutvikling
  • kan bruke og reflektere omkring noen modeller for profesjonsutvikling i faget

Generell kompetanse

Studenten

  • kan nytte kunnskaper og sentrale teorier fra fagfeltet til å formulere egne problemstillinger og bidra til utvikling av profesjonen og fagfeltet
  • kan problematisere og diskutere hvordan politikkutforming og skolens operasjonalisering av læreplanen påvirker didaktiske praksiser i faget
  • kan kommunisere forskingsbasert om fag og drive forskingsbasert fagutviklende prosjekt i et profesjons- og fagfellesskap

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, seminar, selvstudium, praksis i skolen og diskusjon av tekster i seminar. Det stilles krav om aktiv studentdeltaking, og det legges vekt på problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal gjennomføre tre arbeidskrav i emnet:

1 og 2) Studentene skal levere en individuell skriftlig oppgave (1500 ord) og en muntlig gruppeoppgave. Et av arbeidskravene skal omhandle fagformidling og/eller bruk av digitale ressurser.

3) Studenten skal gjennom en skriftlig utgreiing presentere et forskningsområde studenten velger å fordype seg i (2000 ord).

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Hvis et arbeidskrav blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent ett eller flere arbeidskrav får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativt arbeidskrav gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere beskrivelse av arbeidskravene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager. Studenten skal levere en besvarelse på 3000 ord +/- 10% over oppgitt emne. Referanser og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tillatte hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler