Hopp til innhald

MGBKR101 KRLE 1, emne 1 - Religioner, livssyn og fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn to emner, som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 1 legges det vekt på kunnskap om skolens læreplan og didaktiske utfordringer i faget. Den enkelte elev står sentralt gjennom arbeid med tilrettelegging, tilpassing og samhandling, samtidig som lærerrollen drøftes faglig og kritisk. Religioner, livssyn og filosofi har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til ulike perspektiv på mangfold. De skal bli kjent med grunnlaget for etisk refleksjon gjennom grunnlagsetikk, og de skal også møte eksempler på forskning relevant for KRLE.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten 

 • har kunnskap om mål og innhold i skolens KRLE-plan 
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter og didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev med vekt på de første årstrinn
 • har kunnskap om ulike definisjoner av religion og livssyn
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis, etikk og indre mangfold i religioner og livssyn 
 • har kunnskap om sentrale filosofer i antikken 
 • har kunnskap om grunnlagsetikk  
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan brukes i faget 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan identifisere utfordringer omkring etisk, religiøst og livssynsmessig mangfold i skole og samfunn, og kritisk reflektere omkring disse utfordringene
 • kan samhandle med elever og være en god samtalepartner i faglig relaterte spørsmål
 • kan integrere begynneropplæring i KRLE

Generell kompetanse

Studenten

 • kan faglig og kritisk drøfte lærerrollen i KRLE 
 • kan formidle eksempler på forskning innen fagfeltet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studenten skal lage en didaktisk oppgave knyttet til et sentralt område i KRLE 1, emne 1. Læringsaktiviteten er begrunnet i læringsutbytteformuleringen som sier at studenten "skal vise kunnskap om sentrale arbeidsmåter og didaktiske utfordringer knyttet til  faget og den enkelte elev med vekt på de første årstrinn."
 • Individuell kunnskapsprøve i utvalgte deler av pensum. 

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for den obligatoriske læringsaktiviteten. Obligatorisk læringsaktivitet vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler