Hopp til innhald

MGBMA101 Matematikk 1, emne 1 - Begynneropplæring i matematikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Begynneropplæring i matematikk, 15 sp er første del av 30 sp obligatorisk kurs i matematikk. Innhold i kurset og praksis vil sees i sammenheng. 

I dette emnet arbeides det særlig med begynneropplæring og overgang mellom barnehage og skole innen utvikling av matematisk tenkning og språk. I studiet arbeides det med matematikklæring i henhold til gjeldene læreplan. Det vektlegges kreative, engasjerende og utforskende læringsaktiviteter samt meningsfulle matematiske samtaler med og mellom elever. Studentene skal få innsikt i matematikken elevene skal lære, og utvikle dybdekunnskap om sentrale matematiske begrep og prosesser. Arbeid med historisk utvikling av matematikk bidrar til innsikt i elevers utvikling av forståelse for tall og måleenheter. Utforsking av sammenhenger mellom tall, additive og multiplikative strukturer, regneoperasjoner, generalisering og algebraisk tenkning, står sentralt. Begrepsutvikling i geometri, måling, og i statistikk, er sentrale tema i emne 1. Kunnskap om muligheter og begrensninger ved ulike representasjoner og ulike læremidler er et gjennomgående tema. Studentene skal møte digitaliseringens muligheter og reflektere rundt hvordan digitale verktøy kan brukes for å videreutvikle matematikkfaget. Vurdering for læring i matematikk vektlegges og sees i sammenheng med tilpasset opplæring og forebygging av matematikkvansker. Matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets betydning i samfunnet, vektlegges. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • dybdekunnskap om hele tall inkludert posisjonssystem, regnestrategier og algebraisk tenkning, spesielt overgangen mellom aritmetikk og algebra, som elever arbeider med på barnetrinnet, med spesiell vekt på begynneropplæring.
 • dybdekunnskap om geometri, måling og statistikk som elevene arbeider med på barnetrinnet, med spesiell vekt på begynneropplæring.
 • kunnskap om matematiske lærings- og utviklingsprosesser og hvordan legge til rette for at alle elever kan ta del i slike prosesser 
 • kunnskap om representasjonsformer knyttet til emnets matematiske tema og hvordan bruk av og overganger mellom representasjoner kan styrke elevers læring
 • kunnskap om matematikkens historiske utvikling, med vekt på utviklingen av tallbegrep, tallsystem og måling
 • kunnskap om bruk av ulike læremidler og digitale verktøy og læringsprogrammer og kjenne til muligheter og begrensninger ved disse
 • kunnskap om kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk med spesiell vekt på begynneropplæring
 • kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen med særlig blikk på overgang fra barnehage til skole
 • kunnskap om matematikk som allmenndannende fag

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning innen emnets matematiske tema for alle elever med fokus på variasjon, kreativitet og elevaktivitet i begynneropplæring
 • kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking, med spesiell vekt på småskoletrinnet
 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring og kreativitet og som utvikler de grunnleggende ferdighetene i matematikk
 • vurdere elevenes måloppnåelse, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • bruke og begrunne formål for relevante kartleggingsverktøy i matematikk
 • forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer lærevansker i matematikk

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene er varierte og kan være forelesing, fagseminar, observasjon, gruppearbeid i større og mindre grupper, studentframlegg og individuell veiledning. Arbeidsformene stiller krav om selvstendig fordypning i pensumlitteratur og aktiv tilnærming til problemstillinger studentene blir presentert for. En forventer at studentene organiserer kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Bruk av digitale verktøy i et undervisningsopplegg med demonstrasjon i seminargruppe.
 • Innlevering av et faglig arbeid.
 • Akademisk lesing: Studentene presenterer en faglig artikkel på et seminar.

Minst ett av arbeidskravene vil være knyttet til praksis. Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Arbeidskravene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i de fire påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler