Hopp til innhald

MGBMA401 Matematikk 2, emne 2 - Matematikklæreren som forsker

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I grunnskolelærerutdanningen 1-7 ligger emnene i Matematikk 2 i 6. semester. Matematikk 2 er delt i to deler:

 • Emne 1 - Den utprøvende matematikklæreren
 • Emne 2 - Matematikklæreren som forsker

I Matematikk 2 fordyper studentene seg i noen av de matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema fra Matematikk 1. Fokus er her mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1.

Emne 2 vil gå parallelt med emne 1. Begge emner i Matematikk 2 vil arbeides med i sammenheng med hverandre. Arbeid med FOU-oppgave vil utgjøre halvparten av studiepoengene. Denne skal knyttes til både matematikk- og PEL-faget.

Det er lagt til rette for internasjonalisering i dette semesteret, både som mulighet for utveksling, for kontakt med studenter i utlandet og med mer vektlegging på internasjonal faglitteratur.

Matematikk 2 gir grunnlag for opptak til masterprogram, master i matematikkdidaktikk med spesialisering GLU 1-7 eller master i matematikk begynneropplæring.

I Matematikk 2 emne 2 har forskning og utviklingsarbeid gjennom FOU-oppgaven en sentral plass. Etiske og metodiske vurderinger i slike arbeid vil bli vektlagt. Også analyse av egne læringsprosesser i fordypning i et matematisk tema og i arbeid med problemløsning, blir vektlagt. Dette innebærer også arbeid med matematisk argumentasjon og bevis, der en undersøker holdbarheten i ulike typer bevis og forklaringer.

Et didaktisk tema som får oppmerksomhet i emne 2 er progresjon mellom trinnene og mellom barneskole og ungdomsskole i matematiske emner som statistikk, sannsynlighetsregning og modellering.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om kvalitativ og kvantitativ metode i matematikkdidaktisk forskning
 • kunnskap knyttet til progresjon i matematikkfaglige emner gjennom grunnskolen, overgangen fra barneskole til ungdomstrinn, og overgangen mellom trinnene i skolen med særlig vekt på statistikk, sannsynlighetsregning, funksjonslære og enkel modellering
 • inngående kunnskap i et selvvalgt matematisk tema som har fokus i emnet

Ferdigheter 

Studenten kan

 • formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk emne relevant for trinn 1-7 med utgangspunkt i forskning
 • gjennomføre enkle matematikkdidaktiske undersøkelser
 • formidle analytisk egne læringsprosesser knyttet til selvvalgt matematisk tema

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • delta og bidra i FoU-prosjekt og andre samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Detaljer i forbindelse med organiseringen av undervisning i emne 2 vil fremkomme i semesterplanen som blir utdelt ved emnets start. Gjennom studiet skal studentene få erfaring med arbeidsformer fra barnetrinnet som gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det blir nyttet forelesninger, diskusjoner, presentasjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid.

FoU-oppgaven er en stor del av dette emnet og krever selvstendig arbeid. Det gis veiledning og arrangeres undervegsseminar. Deler av pensum arbeides med som selvstudium og det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom studentorganiserte kollokviegrupper. Veiledning inngår som en naturlig del i de fleste aktiviteter.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre arbeidskrav:

 • Muntlig presentasjon av FoU-prosjekt som er under arbeid og deltakelse i diskusjon av hverandres prosjekt.
 • Arbeidskrav knyttet til fordypning i matematiske tema med analytisk blikk på egen læringsprosess
 • Én til to problemløsningsoppgaver, løsningsforslag med refleksjonsnotat.

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen.

Presisering av arbeidskrav og formelle krav blir delt ut ved semesterstart.

Alle arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Godkjente arbeidskrav er gyldige i de tre påfølgende semester etter godkjenningen. Hvis et arbeidskrav blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent ett eller flere arbeidskrav får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativt arbeidskrav gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

 • Del 1: Muntlig eksamen, 30 minutter. Teller 50 % av endelig karakter.
 • Del 2: FoU-oppgave. Teller 50 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

 • FoU-oppgave: Alle
 • Muntlig eksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler