Hopp til innhald

MGBUB101 Teoretiske perspektiv på utdanning og bærekraftig utvikling i Afrika

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette emnet er emne 1 av Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika.

Emne 2 involverer 3 måneder i Afrika, og det går i samme semester. 

Emne 1: Samlingsbasert og nettbasert undervisning før, underveis og etter opphold  i Afrika (3 måneder opphold som del av emne 2).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt studium skal studenten ha kunnskap om:

 • Utvikling, globalisering og ulikheter
 • Samfunn og utdanningssystem i Norge og utvalgte afrikanske land
 • Teoretiske perspektiver på forholdet mellom individ, kultur, religion og samfunn
 • Teoretiske perspektiver på kulturforståelse og interkulturell kommunikasjon
 • Muligheter for og utfordringer med å skape bærekraftig utvikling lokalt og globalt, med utgangspunkt i en afrikansk kontekst
 • Teoretiske perspektiver på utdanning og bærekraftig utvikling

Ferdigheter  

Etter endt studium skal studenten kunne:

 • Reflektere kritisk over sitt eget kulturelle ståsted og praksis i møtet med mennesker og systemer i en annen kulturell kontekst
 • Reflektere kritisk over ulikheter mellom grupper og regioner
 • Reflektere kritisk over bærekraftig utvikling og utdanning for en bærekraftig utvikling
 • Vise forståelse for og kunnskap om afrikanske forhold gjennom bruk av ulike kilder og samfunnsvitenskapelige metoder

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studenten kunne:

 • Samhandle med mennesker fra andre kulturelle kontekster
 • Reflektere kritisk over globalisering, likheter og ulikheter med særlig fokus på norske og afrikanske forhold.
 • Ha innsikt i egne og andre sine kulturelt baserte forståelser og praksiser
 • Ha innsikt i utfordringer og muligheter i bærekraftig utvikling i lokal og global sammenheng 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert og nettbasert undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Nettbaserte aktiviteter og deltakelse i spesifiserte samlingsbaserte aktiviteter. Informasjon ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler