Hopp til innhald

MGUEN102 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk med fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette er emne 1 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Når engelsk går som fag 2, består Engelsk 1 av to delemner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk med fagdidaktikk  og Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk.  

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter. 

Engelsk 1 emne 1 for 5.-10. trinn gir en innføring i engelsk språk og fagdidaktikk. Dette omfatter kunnskap om hvordan språket er bygd opp, og emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og andre språk. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt. 

Emnet omfatter engelskundervisning for mellom- og ungdomstrinnet. Dette inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter, flerspåklighet og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, inkludert forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk
 • har kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk 
 • har kunnskap om læreplanverket og ulike læremidler som kan brukes i opplæringen på mellom- og ungdomstrinnet og læremidler for engelskfaget 
 • har kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet 
 • har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelsk
 • kan snakke og skrive engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen 
 • kan identifisere og forklare sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem 
 • kan identifisere og forklare grunnleggende språklige forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk 
 • kan legge til rette for et variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som gir dybdelæring og fremmer utvikling av lytting, skriving, lesing og tale. 
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis, herunder både underveisvurdering og sluttvurdering, og begrunne vurderingene  
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert med tanke på gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har god kompetanse i engelsk 
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen 
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige utvikling  
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling 
 • kan skrive akademisk på begynnernivå. 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i akademisk skriving. 

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen. 

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studentene leverer inn utkast av semesteroppgaven. Studentene mottar veiledning på utkastet. 
 • Et arbeidskrav knyttet til grunnleggende digitale ferdigheter.

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester. 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i de 3 påfølgende semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Deleksamen, med en individuell skriftlig kunnskapsprøve og en skriftlig individuell oppgave. Kunnskapsprøven teller 40 % og oppgaven teller 60 %. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått blir tatt som ny eksamen.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Individuell skriftlig kunnskapsprøve, 3 timer

Tid og sted for kunnskapsprøven blir oppgitt på Studentweb.

Skriftlig individuell oppgave. Nærmere retningslinjer for eksamensoppgaven blir gitt ved semesterstart.

Innleveringstidspunkt for oppgaven blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem. 

Hjelpemidler ved eksamen

Kunnskapsprøve: ingen 

Oppgave: ingen begrensninger 

Mer om hjelpemidler