Hopp til innhald

MGUMHV201 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Mat og helse 1 emne 2 er et bacheloremne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet har vekt på læringsarbeid i grunnskolen. 

Emnet omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget mat og helse på trinn 5-10 i grunnskolen. Emnet har fokus på didaktiske læringsmodeller og læringsressurser i faget, og vektlegger praktisk matlaging i et bærekraftig perspektiv.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller 
 • har kunnskap om smaksdidaktikk
 • har kunnskap om vurdering i mat og helse
 • har kunnskap om tilpasset opplæring i mat og helse
 • har grunnleggende kunnskap om hva som kan fremme matdannelse
 • har kunnskap om etisk og bærekraftig matproduksjon og forbruk
 • har kunnskap om merking av matvarer
 • har kunnskap om matens innhold av næringsstoffer
 • har kunnskap om ulike matlagingsteknikker og matlagingsmetoder
 • har kunnskap om tilgjengelige læremidler i faget mat og helse 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier som tar hensyn til elevers forutsetninger og fremmer progresjon i faget
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring med fokus på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring, og grunngi faglige og didaktiske valg
 • kan vurdere praktisk kjøkkenarbeid med overføringsverdi til grunnskolen
 • kan vurdere og kritisk bruke undervisningsmateriell og digitale læringsressurser i opplæringen
 • kan legge til rette for at elevene kan eksperimentere og utforske med smak for fremme matmot
 • kan anvende ulike matlagingsteknikker og matlagingsmetoder
 • kan utnytte råvarer og redusere matsvinn

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i mat og helse og ha innsikt i profesjonsetiske problemstillinger
 • kan bruke opplæringen i mat og helse som en inkluderende lærings- og danningsarena 
 • har grunnleggende ferdighet i akademisk skriving

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGUMHV101 eller MGUMHV101

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er digitalisert undervisning, webinar, digital veiledning og tilbakemelding på arbeidskrav. På fysiske samlinger vil praktisk kjøkkenarbeid ha fokus. Det er 80 % frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Materialkostnader (kr 500) og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1: Studentene skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren/Matvaretabellen til å vurdere næringsinnholdet i eget matinntak, eller næringsinnholdet i mat som lages i en praktisk kjøkkenleksjon, opp mot nasjonale kostanbefalinger. Besvarelsen skal skrives som en akademisk tekst (2000 ord).
 • Arbeidskrav 2: Studentene skal individuelt skrive logger fra praktisk kjøkkenleksjon. Loggene skal vise overføringsverdi til undervisning i grunnskolen. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra kompetansemål i LK20, og det skal komme klart fram hvordan opplæringen fagdidaktisk bør organiseres. 
 • Arbeidskrav 3:  Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og vurdere oppstarten av en undervisningsøkt med fokus på matvaregruppe og matlagingsmetode, og som har overføringsverdi til grunnskolen. Den praktiske leksjonen skal gjennomføres for medstudenter på undervisningskjøkkenet. Undervisningsopplegget skal være forankret i 1-2 kompetansemål fra LK20.
 • Praksisoppgave: Studentene skal bruke et tilgjengelig digitalt læremiddel relevant for mat- og helsefaget. Hele eller deler av læremiddelet skal brukes i en mat- og helseklasse i grunnskolen. Det digitale læremiddelet skal evalueres med utgangspunkt i elevstemmen. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling.

Det vil foreligge retningslinjer for arbeidet ved semesterstart.

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Godkjente arbeidskrav er gyldige så lenge studenten har eksamensrett. .

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 30 min. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt til den praktiske delen av eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt til muntlig del av eksamen.

Mer om hjelpemidler