Hopp til innhald

MGUPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

God undervisning handler om samspill og samtale med elvene og å styrke elevers ønske og vilje til å lære.

I faget profesjonsretta pedagogikk vil du sammen med andre studenter utforske sentrale pedagogiske spørsmål i læreryrket, og videre legge et grunnlag for skolerelevante perspektiv med relevans for masterfaget.

Faget tar for seg sentrale perspektiver som pedagogikk som fag og handlingsfelt, pedagogiske kommunikasjons- og handlingsformer og skole, undervisning og den gode læreren.

Målet med profesjonsrettet pedagogikk er å styrke praksisrelevant kompetanse og fokusere på ferdigheter som er viktige for å utøve lærerarbeid i skolen.

Faget er satt sammen av to delemner (emne 1 & 2) på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emnet etablerer et faglig grunnlag for videre praksisorienterte og skolerelevante masteroppgaver.

Emne 2 vil gi deg grunnleggende innsikt i gjennomføring av pedagogiske handlinger gjennom øvinger og improvisasjon i lærerrollen. Sentralt i emne står arbeidet med fordypningen. Studenten velger selv en faglig fordypning som hun/ han har særlig interesse for.

Emnet tar opp følgende tema:

 •  Den praktiske betydningen av læreryrkets ulike kunnskapsformer
 • praksisnære didaktiske prinsipp som middel til å definere din egen profesjonelle identitet
 •  hvordan nasjonal - og internasjonale utdanningsdiskurs får konsekvenser for din undervisningspraksis.

I dette emnet velger studentene en faglig fordyping som utgjør ca. 70% av samlet omfang i emnet.

Studentene kan velge:

 • IKT i læring: omfatter kunnskap om og bruk av digital teknologi i undervisning og annet læringsarbeid.
 • Utforskende undervisning: -hvordan utforskende undervisning kan utvikles, praktiseres og hvordan den virker inn på elevene sin læring.
 • Demokrati, deltakelse og mangfold tar for seg hvordan man som lærer kan jobbe med interkulturell kompetanse, sosial ulikhet, elevers medbestemmelse og aktiv deltakelse i klasserommet.
 • I utviklings- og endringsprosesser i skolen skal studenten utvikle bred innsikt i pedagogikk rettet mot ledelse av endringsarbeid, innovasjon og veiledning.
 • Estetiske læreprosesser omfatter skapende, kreative og utforskende tilnærmingsmåter til undervisning og læring i alle fag og på tvers av fag

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • sentrale didaktiske prinsipp som redskap for systematisk utvikling av egen undervisning
 • aktuelle internasjonale perspektiv på læring og undervisni
 • iverksette endringsprosesser med basis i egen praksisteori

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • forklare hvordan egen praksis blir påvirket av utdanningspolitikk
 • anvende didaktiske prinsipp i planlegging av undervisning
 • diskutere profesjonsrelevante utfordringer i fordypningstema

Generelle kompetanser

Studenten skal evne:

 • å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere eget undervisningsopplegg
 • å formulere og reflektere over grunnleggende pedagogiske dilemma
 • å skille mellom pedagogisk-politiske hverdagsideer og empirisk forskning i pedagogikk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Organisering av undervisningen i dette emnet vil være felles for alle campus og gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning, og fysiske samlinger. Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger og studentaktive læringsformer, både i storsamlinger og i mindre grupper, på nett og på ulike campus og klasserom. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har 2 skriftlige og ett muntlig arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvinger og arbeid i gruppe og læringsaktiviteter blir nærmere spesifisert i semesterplan

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravene må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Semesteroppgave. En akademisk rapport, 5000 ord. +/- 10%

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler