Hopp til innhald

MGUUB201 Praksis i Afrika

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 av Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika.

Samlingsbasert og nettbasert undervisning før, underveis og etter praksis i Afrika. Studenten forventes å være i Afrika i 3 måneder, inkludert praksisperiode på 4-6 uker.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • Samfunnsvitenskapelige metoder og feltarbeid i en annen kultur
 • Samfunn og utdanningssystem i Norge og utvalgte afrikanske land
 • Interkulturell kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • Bruke sin fagkompetanse og profesjonskompetanse i en ny kulturell kontekst gjennom respekt og toleranse
 • Reflektere kritisk over sitt eget kulturelt ståsted og praksis i møtet med mennesker og systemer i en annen kulturell kontekst
 • Reflektere kritisk over egen profesjonspraksis
 • Reflektere kritisk over bærekraftig utvikling og utdanning for en bærekraftig utvikling i en afrikansk kontekst
 • Tilegne seg kunnskap om en afrikansk kontekst gjennom bruk av samfunnsvitenskapelige metoder

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Samhandle med mennesker fra andre kulturelle kontekster
 • Reflektere kritisk over globale perspektiv, likheter og ulikheter med særlig fokus på en norsk og en afrikansk kontekst
 • Vise innsikt i egne og andre sine kulturelt baserte forståelser og praksiser
 • Interkulturell kompetanse
 • Vise innsikt i utfordringer og muligheter til bærekraftig utvikling i lokal og global sammenheng

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning på de ulike campus samt nettbasert undervisning og aktivitet før avreise til praksislokalitet. Undervisning på lokal institusjon underveis i praksisperiode.

Praksisrefleksjon både muntlig og skriftlig underveis i  oppholdet i Afrika.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Skriftlige arbeidskrav: Refleksjonsnotat fra praksis.
 • Muntlige arbeidskrav: Deltakelse i muntlig refleksjon før, underveis og etter praksisopphold.

One Ocean prosjekt: 

 • Innsamling av plast, med digital dokumentasjon i gruppe
 • Muntlig presentasjon, gruppe 

Arbeidskrav må være fullført innen fastsatt frist og godkjent før en kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Individuell prosjektoppgave.

Oppgaven skal være på 15-20 sider, linjeavstand 1,5.

Innleveringsfrist blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler