Hopp til innhald

MOA254 Konflikt og konflikthåndtering

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Konflikter kan skape store utfordringer og være ødeleggende i situasjoner der institusjoner, organisasjoner eller personer er avhengige av hverandre for å nå mål. Konflikter kan også være et utgangspunkt for læring og ny innsikt for de involverte partene. I følge konfliktteori er det selve håndteringen som er avgjørende for om konflikter får positive eller negative konsekvenser. I dette kurset får studentene grundig innsikt i konfliktanalyse. Studentene vil også få opplæring, dels praktisk og dels teoretisk, i ulike konflikthåndteringsmetoder. Det blir også lagt teoretisk og praktisk vekt på forhandlinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • Har inngående kunnskap om teori og begreper knyttet til konflikter og konfliktdynamikk og hvordan dette kan anvendes i areal- og eiendomsfag.
  • Har avansert kunnskap om ulike konflikthåndteringsmetoder, og hvordan dette kan anvendes i uenigheter knyttet til planprosesser og fast eiendom.

Ferdigheter

Kandidaten

  • Kan analysere og forholde seg kritisk til konfliktsituasjoner og foreslå konstruktive måter å håndtere konflikten på.
  • Kan forberede seg grundig til ulike konflikthåndteringssituasjoner, med spesielt fokus på forhandlingssituasjoner.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • Kan analysere relevante konfliktsituasjoner i plan- og eiendomssituasjoner, både i det akademiske og praktiske liv.
  • Kan bidra til å bruke konflikter til nyskaping og læring.
  • Kan gjennomføre en forhandlingsprosess fra forberedelse til avtaleinngåelse.
  • Har inngående kunnskap om etiske utfordringer knyttet til konfliktsituasjoner.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

MOA251 Planrett

Undervisnings- og læringsformer

I dette kurset vil det være stor grad av interaksjon mellom foreleser og studenter, og timene vil være en blanding av tradisjonelle forelesninger, diskusjoner, bruk av konkrete eksempler og ulike typer øvinger. Studentene skal også presentere vitenskapelige artikler i forelesningene. Det er derfor behov for aktiv deltakelse og gode forberedelser til hver enkelt time.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøtekrav på 60 % av øvelsene i kurset. Refleksjonsnotater fra 60 % av øvelsene må være innlevert og godkjent.

Det er også krav om muntlig presentasjon av fagfellebedømt artikkel. Emneansvarlig velger artikkel.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

  • Individuell 2-dager hjemmeeksamen (utlevering kl. 09:00 på dag 1 og innlevering kl. 14:00 på dag 2),  (60 % av endelig karakter).
  • Semesteroppgave (40 % av endelig karakter)

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Det er hjemmeeksamen og studentene velger selv hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler