Hopp til innhald

MSS500 Helsepedagogikk, helsetenesteutvikling og innovasjon

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet belyser og problematiserer sentrale teorier og begreper i helsepedagogikk og sammenhengen mellom begrepene.  Innen helsetjenesteutvikling og innovasjon vektlegges hvordan digitale verktøy for kartlegging av helseplager og digitale verktøy for samvalg kan fremme pasient- og brukermedvirkning i helsetjenesten. I tillegg vektlegges det aktiv deltakelse fra studentene der de utvikler selvstendig evne til å analysere, identifisere og iverksette tiltak for å utvikle, innovere og forbedre helsetjenestene.   

Helsepedagogikk:                    

 • Helsepedagogiske tilnærminger og metoder 
 • Brukermedvirkning i opplæring og veiledning av pasienter og pårørende 
 • Health literacy - helseinformasjonsforståelse 
 • Pedagogisk teori og læring 
 • Barrierer for læring 
 • Kommunikasjon og samhandling 
 • Pasientsentrert veiledning 
 • Den didaktiske relasjonsmodell i en lærings-og mestringskontekst 
 • Motivasjon og læring  
 • Teorier om helse, stress og mestring 
 • Livskvalitetsbegrepet 
 • Helseatferdsmodeller og teorier om atferdsendring 
 • Livsstilsendring og livsstilsintervensjoner 
 • Sentrale lover og føringer for opplæring og helseopplysning 
 • Likepersonarbeid og brukerorganisasjonene som samarbeidspartnere 

 Helsetjenesteutvikling og innovasjon: 

 • Digital helse- begreper og kategorier 
 • Digital helsekompetanse hos pasienter  
 • Digital helsekompetanse hos helsepersonell 
 • Innovasjons-og implementeringskompetanse 
 • Digital egenkartlegging for pasienter og brukere-kliniske tilbakemeldingssystemer 
 • Digitale samvalgsløsninger 
 • Oppfølging, motivasjon og mestringsstøtte 
 • Utvikling av helsepedagogiske verktøy  
 • Bruk av digitale løsninger for pasientrettet kommunikasjon, informasjonsoverføring, opplæring og oppfølging

Læringsutbytte

En student med fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten… 

 • har inngående kunnskap om ulike helsepedagogiske teorier og metoder for opplæring og veiledning til pasienter og pårørende. 
 • har inngående kunnskap om aktuell lovgivning, pasientrettigheter og pasientorganisasjoner. 
 • har inngående kjennskap til hvilke tilbud lærings- og mestringssenter har til ulike pasientgrupper. 
 • kan anvende kunnskap om hvordan kommunikasjon kan brukes målrettet i klinisk oppfølging. 
 • har inngående kunnskap om hvordan kartlegge og aktivere helseressurser hos pasienter og pårørende.  
 • kan anvende kunnskap om effektive mestringsstøttende tiltak. 
 • har inngående kunnskap om hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergruppers sykdomsforståelse, sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg. 
 • har inngående kjennskap til digitale verktøy som kan bidra til bedre sykepleiekonsultasjoner og pasientopplæring.  
 • kan anvende kunnskap om digitale verktøy for bruk i pasientopplæring og i kartlegging av pasienters helsestatus.   

Ferdigheter:
Studenten… 

 • kan analysere og  vurdere behov for innovasjon og helsetjenesteutvikling og iverksette relevante tiltak.  
 • kan gjennomføre individtilpasset opplæring med utgangspunkt i den enkelte pasient og pårørende sine behov, ressurser og familiesituasjon. 
 • kan  gjennomføre ulike former for gruppebaserte opplæringstiltak med utgangspunkt i helsepedagogiske tilnærminger. 
 • kan kartlegge og analysere pasienters levevaner, ressurser, mestringsevne og sosiale situasjon og iverksette tiltak for å kunne fremme helse og forebygge eller begrense helsesvikt. 

Generell kompetanse: 
Studenten… 

 • kan analysere og kritisk vurdere etiske og juridiske problemstillinger knyttet til bruk av digitale helseløsninger. 
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i helse- og omsorgssektoren.  
 • kan analysere behovet for å utvikle og iverksette forbedring av helsetjenester på individ og systemnivå.  
 • kan anvende helsepedagogiske metoder som sikrer brukermedvirkning.    
 • kan formidle undervisning og veiledning tilpasset pasienters helsekompetanse slik at pasienten kan ta velinformerte beslutninger. 
 • kan bidra til nytenking  om effekt av pasientopplæring for å fremme mestring, funksjon og livskvalitet. 
 • kan anvende kartleggingsverktøy for å innhente kunnskap om den enkeltes helsekompetanse og ressurser, og vurdere mestringsstøttende tiltak.  
 • kan anvende systematisk kunnskap om effekt av pasientopplæring. 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Gjennom studiet anvendes arbeidsformer som fremmer at studenten integrerer forskningskunnskap, teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Arbeids- og undervisningsformer i emnet vil omfatte forelesninger med vekt på studentdeltakelse, ressursforelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, obligatorisk læringsaktivitet, veiledning, digitale verktøy og selvstudier. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet:  

 Obligatorisk læringsaktivitet helsepedagogikk:  
1. Deltagelse på kommunikasjonsseminar med øvelser i kommunikasjon og veiledning av pasienter og pårørende. 

Obligatorisk læringsaktivitet helsetjenesteutvikling og innovasjon:  
2. Skriftlig gruppeoppgave. Gruppen skal utarbeide kunnskapsbasert pasientrettet informasjonsmateriell relevant for klinisk spesialitet. Innlevert produkt skal inneholde pasientinformasjon med referanseliste. 

Obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i ett semester etter godkjenning.   

Vurderingsform

Oppgave
Tema er knyttet til en kasuistikk som belyses med teorigrunnlag fra emnet.  Omfang: 3000 ord +/-10%.  

Vurderingsuttrykk 
Bestått/ikke bestått.  

Nye eksamen 
Ved ikke bestått må kandidaten utbedre besvarelsen til ny eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler kan benyttes fritt i arbeidet med hjemmeeksamen. 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KLS300 - Klinisk fagledelse, kvalitetsutvikling og helsepedagogikk - Reduksjon: 15 studiepoeng