Hopp til innhald

NAB1023 Grunnleggende realfag Y-vei

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Grunnleggende mekanikk, termofysikk, geometrisk optikk, gasslover, aritmetikk og algebra, likninger og ulikheter, trigonometri, geometri og funksjoner.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studenten skal kunne gjøre greie for bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. De skal kunne bruke Newtons lover og beskrive friksjon, skråplan, arbeid og energi. Studentene skal gjøre greie for 1. hovedsetning, temperatur, varmekapasitet, spesifikk varmekapasitet og spesifikk smelte- og fordampningsvarme. De skal ha kjennskap til tilstandsligningen for ideelle gasser og vite hvordan brytning i prismer og totalrefleksjon skjer. Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper i brøkregning, parentesregler, faktorisering, potenser, logaritmebegrepet og det å snu en formel. Studenten skal kunne gjøre greie for første- og andregradsligninger med en og to ukjente, enkle ulikheter, definisjon av trigonometriske funksjoner for vinkler mindre enn 180°, trekantberegninger, arealsetning, lineære funksjoner, ligninger for rett linje, proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet og andregradsfunksjoner.

 

- Ferdigheter:

Kunne analysere et problem, sette opp kraftvektorer på komponentform og bruke Newtons lover til å løse problemet. De skal kunne stille opp en ligning for avgitt og mottatt varme for et system av legemer, og kjenne de sentrale teoriene. Studenten skal beherske grunnleggende matematiske regler og kunne løse enkle ligninger og ulikheter. De skal ha innsikt i hvordan man regner ut spesifikk varmekapasitet og spesifikk smelte- og fordampningsvarme. Studentene skal kunne utføre enkle beregninger med brøkregning, parenteser, faktorisering og potensregning. De skal være i stand til å snu en formel for å kunne bruke den i et regnestykke.

 

- Kompetanse:

Studentene kan skrive matematikk med korrekt bruk av matematiske symboler og skrivemåter. De har innsikt i grunnleggende fysiske og matematiske begreper og modeller, og kan forklare disse til andre. Studentene kan snu formler og har opparbeidet seg kunnskaper som er nødvendige for videre realfag og nautiske fag.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått VG1 og VG2 og fagbrev som matros eller fisker.

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesninger og regneverksted

Obligatorisk læringsaktivitet

  • To obligatoriske 2-timers prøver i løpet av semesteret, begge må være bestått for å få gå opp til eksamen
  • Tre obligatoriske innleveringer, alle tre må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX. Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir utdelt under eksamen.

Mer om hjelpemidler