Hopp til innhald

NAB2011 Varme- og strømningslære

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Kontinuitetsligning, Bernoullis ligning, strømning i rør med og uten tapsledd, kretsprosesser: Ottomotoren, dieselmotoren, kjølemaskinen / varmepumpen, kompressoren, gassturbinen og dampturbinen, pumper, rør- og pumpekarakteristikk, driftspunkt.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Kan regne ut energiligningen for lukkede og åpne systemer med stasjonær strømning. De kan bruke kontinuitetsligning og Bernoullis ligning i beregninger. Studentene kan bruke diagrammer for fuktig luft og kombinere med klimatiske forhold for å vurdere luftskift i lasterom. De kan utføre beregninger innen termodynamiske kretsprosesser til turbiner, kompressorer, kjølemaskiner, varmepumper, ottomotoren og dieselmotoren. Studentene kan gjøre rede for hovedkomponentene i turbiner, kompressorer, kjølemaskiner, varmepumper, ottomotoren og dieselmotoren. De kan regne ut trykktap ved laminær og turbulent strømning. Studentene kan utføre beregninger som bakgrunn for rør- og pumpekarakteristikker, som igjen danner driftspunkter og styrer regulering av pumper.

 

- Ferdigheter:

Kan drifte lasterom på en måte som er fordelaktig for varelasten med henblikk på temperatur og luftfuktighet. De kan beregne driftspunkt av pumper for å behandle flytende last. Studentene kan vurdere ressursforbruket ved driften av skip og fartøy.

 

- Kompetanse:

Kan kommunisere med maskinsjef og personell i maskinrom hva angår tekniske innretninger for fremdrift og for behandling/bevaring av last. Tilegnede kunnskaper skal også være med å gi et grunnlag i sentrale emner basert på konvensjonskravene i STCW 78 as Amended, tabell A-II/1 og A-II/2.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

NAB1001 Fysikk, NAB1022 Kjemi og NAB1030 Grunnleggende Matematikk (eller parallelt). 

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesninger og regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 obligatoriske innleveringer. Begge må være godkjent for å ta eksamen. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX. Høgskolens Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir delt ut under eksamen.

Mer om hjelpemidler