Hopp til innhald

PL471 Kulturmiljøforvaltning

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Historisk utvikling av kulturlandskapet i Norge frå siste istid og fram til historisk tid. Primærnæringar og struktur (råvarer, foredling, driftsteknikkar, reiskapsbruk). Presentasjon av kulturminne knytte til religion, samferdsle, jakt, fangst, forsvar m.m. Bygningar og byggjeskikk, konkrete element. Nyare tids kulturminne. Forvaltning etter «Lov om kulturminne»

Læringsutbytte

Studenten skal: 

 • ha kunnskap om ulike faste og lause kulturminne som grunnlag for forvaltning.
 • ha kunnskap om utviklingstrekk i norsk byggjeskikk.
 • ha kunskap om kulturpåverknaden i landskapet og den historiske utviklinga av kulturlandskapet.
 • kunne hovudtrekka i norsk kulturminneforvaltning.
 • ha kunnskap om sentrale kulturminnedatabasar.

Studenten skal:

 • kunne påvise automatisk verna kulturminne.
 • kunne bruke databasar til å innhente opplysningar om registrerte kulturminne.
 • kunne utøving av basal kulturminneforvaltning.

Studenten skal: 

 • kunne løyse relevante problemstillingar i faget.
 • kunne formidle sentralt fagstoff, både skriftleg og munnleg.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, videopresentasjonar, ekskursjonar og gruppeoppgåve (case-study) med presentasjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent skriftleg gruppeoppgåve med munnleg framføring 

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar.

Karakterskala: A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • PL471 - Kulturlandskap og kulturarv - Reduksjon: 10 studiepoeng